PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Roberta Bimbová | ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, katedra fyzikální elektroniky

V roce 2017 si na FJFI, ČVUT vybrala za téma bakalářské práce „Detektor jednotlivých fotonů pro sledování kosmického smetí“, která ji seznámila s principem detekce jednotlivých fotonů na bázi lavinové fotodiody. Přirozeně se z bakalářské práce vyvinulo psaní diplomové práce na téma detekce na vlnové délce 1064 nm, během kterého posbírala řadu ocenění.

Na konferenci SPIE Optics+Optoelectronics v Praze získala Outstanding Student Presentation Award, byla vybrána do žebříčku Forbes 30 pod 30 roku 2020 a její diplomová práce získala 1. místo Ceny děkana 2021 na FJFI, ČVUT.

Po získání titulu inženýr se rozhodla pokračovat na doktorské studium. V rámci studia absolvovala European Frequency and Time Seminar v Besanconu a otestovala detektor jednotlivých fotonů v laboratorních podmínkách na geodetické observatoři ve Wettzellu. Mimo studium problematiky detekce se také věnuje vývoji laserových přístrojů.

Jiří Černý | Česká televize

Vystudoval SPŠ Sdělovací techniky. Od roku 1987 působí v České televizi, nejprve jako operátor filmových snímačů a záznamových technologií, potom jako servisní technik poruchové čety a od roku 1998 jako vedoucí Zvukové techniky.

Podílí se mj. na kmitočtovém plánování velkých událostí (Den otevřených dveří, Stardance, Hvězdy na Vltavě…) a řešení provozních problémů při vzájemném rušení zařízení použitých při natáčení.
Má na starost technické konzultace vhodných pracovních postupů u nově vznikajících pořadů.

Mgr. František Čunderlík, MBA | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Po úspěšném ukončení studií práva, v oboru Právo a právní věda, v roce 2006 nastoupil do zaměstnání v Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kde působí dodnes, aktuálně na pozici vedoucí Oddělení rozhlasového vysílání.

Zároveň se účastní jednání Poradního koordinačního orgánu pro vyhodnocování postupu pro přípravu dalších rozhodnutí v oblasti digitalizace rozhlasového spektra zřízeného na Ministerstvu kultury, který má navrhnout řešení budoucí podoby rozhlasového vysílání po 10. říjnu 2025.

Ing. Jiří Duchač | Český telekomunikační úřad

Ing. Pavel Jandura, Ph.D. | přednášející za Tým Technické univerzity v Liberci

Doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.  |  Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů
je hlavním řešitelem projektu týkajícího se autonomních podvozků specializovaných elektrovozidel, na kterém spolupracují tyto fakulty:

Ing. Pavel Jandura, Ph.D.  |  Ústav mechatroniky a technické informatiky a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Ing. Robert Voženílek, Ph.D.  |  Katedra vozidel a motorů
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.  |  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Oddělení mechatronických systémů a robotiky
Ing. Jan Kočí  |  Oddělení modelování procesů a umělé inteligence

Ing. et Bc. Jakub Juhas | Digital Broadcasting s.r.o.

V roce 2009 dokončil High School of Oberlin, Ohio, USA Graduation, Scholastic Excellence Top 10%.

Dd roku 2012 začal pracovat v oblasti Telekomunikací v České republice, po absolvování 2013 Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Slovenská republika Fakulta elektrotechniky a informatiky absolvoval rovněž v roce 2015 Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Česká republika Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Významně se v rámci DTT podílel na rozvoji, výstavbě a provozu Vysílací sítě 4 (Multiplex 4), Vysílací sítě 24 (Multiplex 24) a Regionální sítě 7.

Roman Kropáček | RTI cz s.r.o.

Celý profesní život se zabývá rozhlasovým vysíláním a vším, co s rádiem souvisí. První zkušenosti získal v Českém rozhlase v Plzni, kde pracoval čtyři roky v oddělení přenosové techniky. Dalších 14 let působil v rádiu Proton (později Kiss Proton), kde odpovídal za kompletní technický chod rádia. (včetně produkce, výroby zvukových obalů a reklamních spotů).

Od roku 2009 - provozní ředitel telekomunikační firmy RTI cz s.r.o., která provozuje analogové a digitální rozhlasové i televizní vysílání.

Digitálním rozhlasovým vysíláním se začal zabývat od roku 2007. Podílel se na několika pilotních projektech DAB vysílání v České republice, spolupracuje s techniky vysílače Bayerische Rundfunk – Hohenbogen, mezinárodní organizací WorldDAB a byl u zrodu zahájení vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Autor projektů na podporu DAB vysílání:

  • Digitální rozhlas do škol
  • Den s digitálním rádiem
  • DAB rádio pro nevidomé a slabozraké
  • Digitalradiodab.cz - webový portál věnovaný DAB vysílání.

Práce a digitální rozhlas DAB je jeho velkým koníčkem.

Ing. Martin Lehký | Řízení letového provozu ČR

Ing. Jiří Macek | Český telekomunikační úřad

Působí od r. 1988 v oboru telekomunikací (nejprve ve státní zkušebně ve Výzkumném ústavu spojů). V Českém telekomunikačním úřadu pracuje od jeho vzniku v r. 1993.
V letech 1993–2004 prováděl schvalování rádiových zařízení, od r. 2004 pracuje v odboru správy kmitočtového spektra, kde je činný v záležitostech všeobecných oprávnění, při přípravě aukcí rádiových kmitočtů apod.
Podílí se na mezinárodních aktivitách ČTÚ (pracovní skupiny CEPT-ECO, nyní výbor Evropské komise TCAM / EGRE).

Bronislav Máslo | Horská služba ČR

Jakub Melín | DVB Servis

Ing. Martin Pištěk, Ph.D. | T‑Mobile Czech Republic a.s.

V roce 1996 absolvoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně oboru Radioelektronika a pak následně v roce 2003 dokončil doktorské studium se zaměřením na zpracování televizního obrazového signálu.

Od roku 2000 se profesně zaměřuje na oblast telekomunikací a v současné době pracuje ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Za svou kariéru v telekomunikacích prošel řadou pozicí a v současné době pracuje jako Expert technického rozvoje RAN. Podílel je na rozvoji mobilních sítí počínaje sítí 2G až do současné 5G sítě. V současné době se podílí na rozvojových aktivitách společnosti T-Mobile se zaměřením na architekturu RAN sítě a nasazování nových generací mobilních sítí.

Ing. Marcel Procházka | České Radiokomunikace a.s.

Je ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa.

Ing. Marek Šimčák, Ph.D. | BD SENSORS s.r.o.

V roce 1995 získal inženýrský titul na Vysokém učení technickém v Brně v oboru elektronické součástky a systémy, diplomovou práci v oblasti zpracování digitálních signálů realizoval na francouzské universitě ESIEE v Paříži. V rámci postgraduálního studia absolvoval studijní pobyty na universitách ve Velké Británii a po obhajobě disertační práce realizované na belgickém výzkumném institutu IMEC (Leuven) získal titul Ph.D.

V 90.letech byl spoluzakladatelem a ředitelem první české soukromé firmy CSRC (Czech Space Research Centre) komerčně působící v oblasti vývoje a výroby elektronických systémů pro kosmické aplikace, které úspěšně pracují na řadě kosmických misí řízených Evropskou kosmickou agenturou ESA. Po korporátní fúzi CSRC se společností BD SENSORS na konci roku 2017 zde působí na pozici ředitele kosmických aktivit. Je členem představenstva České vesmírné aliance (ČVA).

Ing. Pavel Šístek | Český telekomunikační úřad

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 2001. Působil v řadě rozličných oblastí

  • v soukromé i státní sféře,
  • v laboratoři pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
  • působil rovněž v oblasti tvorby animovaných filmů na pražské VŠUP,
  • amimo jiné v oblasti ekonomických hodnocení a financování projektů SFEU.

Poslední dekádu se zaměřil na telekomunikace a věnuje se v ČTÚ koncepční a strategické činnosti se zaměřením na oblast rádiových kmitočtů. Připravuje návrhy národních podmínek využití rádiového spektra, podílí se na zpracování národních strategických dokumentů v oblasti bezdrátových komunikací, spolupracuje na rozvoji konceptu Open Data a účastní se zajištění provozu a rozvoje některých národních i evropských informačních portálů v oblasti rádiového spektra.

Ing. Tomáš Straka | Rohde & Schwarz Praha, s.r.o.

Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 1995, obor Telekomunikace.

Následně 11 let pracoval v různých telekomunikačních firmách a od roku 2006 je zaměstnán ve společnosti Rohde & Schwarz Praha, kde má na starost oblast Broadcast & Média.
Podílí se na dodávkách DVB-T/T2 vysílačů, headendu, monitoringu, TV měřicí techniky a také systémů pro TV produkci a post produkci.

Ing. Matúš Turcsány, Ph.D. | Ericsson spol. s r.o.

Vystudoval odbor Telekomunikace na FEI STU v Bratislavě. Je autorem mnoha vědeckých publikací a spoluautorem dvou patentů v oblasti techník přenosu informací. V roce 2004 získal cenu Werner von Siemens Excellence Award za najlepší vědeckou práci na Slovensku. 12 let intenzívně spolupracoval a externě přednášel na FEI a FIIT STU v Bratislave.

Od roku 2004 působí ve společnosti Ericsson Slovakia s primární odpovedností za technologický rozvoj mobilních sítí, nasazování nových generaci sítí a inovačních aktivit pro nové kľíčové technologické komponenty. Od nasazeení první slovenské komerční 3G sítě v roce 2006 se významne podílel na nasazení každé další generace - první 4G sítě na Slovensku v roce 2013 a prvních třech 5G sítích v Čechách a na Slovensku.

 

Ing. Ivo Veřtát Ph.D. | Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechniky

Dr. Ing. Petr Vítek | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, tajemník 5G aliance

Absolvent oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde od roku 2004 působí i jako člen oborové rady tohoto oboru. Po studiích se zabýval moderními přenosovými soustavami televize a rozhlasu a po nástupu do České televize se od roku 2000 dlouhodobě věnoval mezinárodním aktivitám v Technické komisi Evropské vysílací unie EBU. Vedle digitalizace televizního řetězce se zabýval pozemním a satelitním vysíláním a digitálními metodami komprese a reprodukce videoobsahu. Konvergence různých komunikačních technologií ho přiměla rozvíjet a implementovat platformy pro interaktivní televizi jako je dnešní HbbTV a IPTV.

V letech 2017-2019 měl na starost domácí a zahraniční elektrotechnický a elektronický  průmysl se zaměřením na přímé zahraniční investice v agentuře CzechInvest.

S nástupem mobilní bezdrátové technologie 5G se nyní jako expert věnuje novým sítím a službám elektronických komunikací v oddělení koncepcí a strategií Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů

Profesor Vlček byl zakládající osobností katedry telekomunikací, na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, posléze působil jako tutor v oboru biomedicínského inženýrství, který byl organizačně začleněn do katedry měřicí a řídicí techniky. Na výzvu Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., tehdejšího děkana FEI, TU-VŠB, byl zařazen jako profesor na katedru informatiky. V této pozici nastoupil i na nově vzniklou (je to už deset let J) FAI UTB ve Zlíně na (nově vzniklý J) Ústav počítačových a komunikačních systémů jako ředitel.

Odborně se věnuje rádiové komunikaci ve specializaci, která tento obor v současné době dynamicky rozvíjí, oblasti mobilních komunikací. Při výzkumné činnosti čerpá ze svých zkušeností z průmyslu, kde působil až do roku 1990. Svoji učitelskou profesi zahájil na Střední průmyslové škole vakuové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm, akademickou dráhu rozvíjel v někdejším VÚMS Praha a rovněž na ČVUT Praha, kde byl habilitován v oboru telekomunikací. Profesorem v oboru výpočetní technika byl jmenován na FEI, TU-VŠB v Ostravě.

Jeho nejčastěji citovanými pracemi jsou ty, které se zabývají návrhem zákaznických obvodů a z těch nejnovějších citovaných prací je to návrh mikrovlnné antény z polymeru, tvořeného nanovlákny s částicemi stříbra, který byl přijat v roce 2014 a mají udělený Evropský patent. Prof. Vlček je spoluautor patentové přihlášky na anténu mobilního zařízení: „Microwave Antenna with Integrated Function of Organic Vapor Sensor“. 

Ing. Karel Zýka, Ph.D. | Český rozhlas

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze a v roce 2021 doktorské studium na HAMU v oboru Zvuková tvorba. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií.

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Dlouhodobě je také členem řídícího výboru světového digitálního fóra WorldDAB, evropské DAB aliance EDRA a členem představenstva Eurovision Services – EBU.