PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Karel Antoušek | Český telekomunikační úřad, vrchni rada

Je absolventem fakulty vojenské sdělovací techniky Vojenské akademie Brno.

V letech 1982 - 2003 pracoval na různých pozicích v armádě, především u letectva a protivzdušné obrany a oblasti kmitočtového managementu. Vrcholem armádního angažmá bylo v letech 2003 - 2006 zařazení do mezinárodního štábu na strategickém velitelství NATO v belgickém Monsu a následně v americkém Norfolku.
Od roku 2009 pracuje na ČTÚ. Má bohaté zkušenosti z práce v mezinárodních organizacích (ITU, CEPT, EU a dalších). Zodpovídá, kromě jiného, za přípravu ČR na Světovou radiokomunikační konferenci (WRC). Byl členem české delegace na WRC v roce 2003, 2012 a 2015.

RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D. | Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., observatoř Ondřejov

Vystudoval MFF UK v Praze, kde nyní působí i jako externí přednášející (Radioastronomie, Sluneční fyzika). Jako postdoktorand (2008-11) pobýval na Ústavu Maxe Plancka pro výzkum Sluneční soustavy v Göttingen, SRN.

Pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se zabývá výzkumem sluneční aktivity – zejména počítačovým (HPC) modelováním plazmatických procesů ve slunečních erupcích, jejich diagnostikou s pomocí radiových a mikrovlnných pozorování a mikrovlnnou interferometrií s observatoří ALMA.

Je autorem projektu MŠMT – EU ARC.CZ – Národní výzkumná infrastruktura (účast ČR v observatoři ALMA) a v letech 2015-16 byl jejím prvním vedoucím. Vedl evropskou účast na vývoji specifického režimu pozorování Slunce s observatoří ALMA (2014-17) a od roku 2017 působí jako evropský koordinátor jejího vědeckého využití pro výzkum Slunce. Má na starosti i vývoj celosvětově závazné procedury pro zpracování všech slunečních dat z observatoře ALMA a správu její centrální dokumentace na https://wikis.alma.cl.

doc. Ing. Jiří Chod, CSc. | ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

Vystudoval ČVUT-FEL v Praze, obor telekomunikační technika a na tomto pracovišti působí dodnes. Mezi hlavní směry jeho zájmu patří mobilní komunikace a GNSS, klasická číslicová technika a mikroprocesory. Všechny tyto oblasti potom zahrnul do řady výzkumných úkolů a grantů, zejména se zaměřením na lékařské obory a asistivní služby. Typickým příkladem je dálkový dohled nad člověkem (eHealth), nebo aplikace pro navigaci nevidomých.

Protože zastává názor, že chcete-li něco přednášet, musíte to i dělat,  dlouhodobě pracoval v projekčních i realizačních firmách, často vlastních. Aktuálně vede projekty zabývající se návrhem a realizací měření hluku a dále projekty pokročilých navigací pro nevidomé, ale zabývá se i dlouhodobou úschovou DNA.

Ing. Martin Hanuš | Český telekomunikační úřad

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor radioelektronika. Od roku 2010 pracuje na Českém telekomunikačním úřadě v odboru správy kmitočtového spektra, oddělení pozemní pohyblivé služby.

Podílel se na přípravě podmínek a uskutečnění předchozích výběrových řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro sítě elektronických komunikací v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz a 3600–3800 MHz. V rámci své pracovní činnosti má na starosti též veškeré procesní kroky v souvislosti s výběrovými řízeními a udělením přídělů rádiových kmitočtů a následnou kontrolu plnění uložených podmínek.

doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektromagnetického pole

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Radioelektronika. Na tomto pracovišti působí dodnes jako učitel a vědecký pracovník. Mezi jeho pedagogické zájmy patří zejména obecná radiotechnika, návrh mikrovlnných obvodů a problematika mikrovlnných měření.

Jeho výzkumné aktivity jsou do značné míry orientovány na VF a mikrovlnné systémy, v posledních letech řada z nich souvisí s využitím těchto prostředků v bezpečnostních aplikacích. Aktuálně vede projekt zabývající se návrhem a realizací simulátorů cílů pro automobilové radary.

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. | Státní zdravotní ústav

Narodil se v Kladně v roce 1980. V roce 2006 obhájil doktorskou práci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 2015 získal na téže fakultě pozici docenta. Jeho domácí pracoviště je katedra elektromagnetického pole. Od roku 2006 je vedoucím Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu v Praze.

Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří šíření elektromagnetických vln v komplexním prostředí, teorie elektromagnetického pole, numerické metody a optimalizace.

V rámci práce ve Státním zdravotním ústavu se podílel na přípravě české i evropské legislativy týkající se ochrany zdraví před neionizujícím zářením.

Ing. et Bc. Jakub Juhas | Digital Broadcasting s.r.o.

prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. | VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně v roce 1970.  Poté působil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v oddělení vysokofrekvenční spektroskopie. Od roku 1990 vedl oddělení nukleární magnetické rezonance.

V roce 2002 přešel do Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně kde působí dosud. Podílel se na několika dosud nejvýznamnějších projektech organizace AMSAT, jejíž je doživotním členem. Za podíl na návrhu a konstrukci palubního komunikačního zařízení družice Phase III-D získal plaketu AMSAT, Za výsledky výzkumu v oblasti družicové komunikace obdržel cenu rektora VUT a spolu se svými doktorandy cenu Siemens (2004).  V roce 2007 mu za výsledky výzkumu byla udělena cena ministra školství České republiky.

Dlouhodobě se zabývá příjmem extrémně slabých signálů, zvláště extraterestrického původu a to jej přivedlo ke komunikaci odrazem od měsíčního povrchu.

Roman Kropáček | RTI cz s.r.o.

Celý profesní život se zabývá rozhlasovým vysíláním a vším, co s rádiem souvisí. První zkušenosti získal v Českém rozhlase v Plzni, kde pracoval čtyři roky v oddělení přenosové techniky. Dalších 14 let působil v rádiu Proton (později Kiss Proton), kde odpovídal za kompletní technický chod rádia. (včetně produkce, výroby zvukových obalů a reklamních spotů).

Od roku 2009 - provozní ředitel telekomunikační firmy RTI cz s.r.o., která provozuje analogové a digitální rozhlasové i televizní vysílání.

Digitálním rozhlasovým vysíláním se začal zabývat od roku 2007. Podílel se na několika pilotních projektech DAB vysílání v České republice, spolupracuje s techniky vysílače Bayerische Rundfunk – Hohenbogen, mezinárodní organizací WorldDAB a byl u zrodu zahájení vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Autor projektů na podporu DAB vysílání:

 • Digitální rozhlas do škol
 • Den s digitálním rádiem
 • DAB rádio pro nevidomé a slabozraké
 • Digitalradiodab.cz - webový portál věnovaný DAB vysílání.

Práce a digitální rozhlas DAB je jeho velkým koníčkem.

Ing. Jaroslav Laifr, Ph.D. | SkyFox Labs s.r.o.

Absolvent ČVUT FEL v Praze. Dd roku 2011 pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR na pozici vývojáře elektroniky pro přístroje na misích Evropské kosmické agentury ESA (Lunar Lander / L-DEPP, Solar Orbiter / RPW, JUICE / RPWI).

V rámci PhD studia vedl tým studentů v přípravě družice CzechTechSat. V roce 2015 založil společnost SkyFox Labs s.r.o., která se zabývá vývojem a prodejem elektroniky pro malé družice. Společně s Dr. Pavlem Kovářem z FEL ČVUT realizuje první český soukromý výzkumný družicový projekt Lucky-7.

Ing. Jiří Macek | Český telekomunikační úřad

Působí od r. 1988 v oboru telekomunikací (nejprve ve státní zkušebně ve Výzkumném ústavu spojů). V Českém telekomunikačním úřadu pracuje od jeho vzniku v r. 1993.
V letech 1993–2004 prováděl schvalování rádiových zařízení, od r. 2004 pracuje v odboru správy kmitočtového spektra, kde je činný v záležitostech všeobecných oprávnění, při přípravě aukcí rádiových kmitočtů apod.
Podílí se na mezinárodních aktivitách ČTÚ (pracovní skupiny CEPT-ECO, nyní výbor Evropské komise TCAM).

prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. | ČVUT, Fakulta elektrotechnikcká studijní program Komunikace, Multimédia a Elektronika

Jakub Melín | DVB Servis

RNDr. Radim Pařízek | Digital Broadcasting s.r.o., Progress Digital s.r.o.

„Přechod na DVB-T2 jsme úspěšně zvládli s atraktivním obsahem a lepším pokrytím Multiplexu 24.“

Absolvent Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Úspěšný podnikatel v oblasti médií od roku 1998, leader a bubeník kapely Citron a vlastník nahrávacího studia Citron.
Je majitelem Radia Čas, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic na Moravě, Radia Čas Rock, televizních stanic Pohoda-Relax a Rebel a provozovatelem slevového portálu Radiomat.

Provozuje také celoplošné zemské multiplexy 4 s pokrytím 95,5% a MPx1a/RS7 s pokrytím 85 % s trvale rostoucí penetrací.

Ing. Vladimír Petržílka | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • Absolvent ČVÚT Praha – fakulta elektrotechnická, obor rádio a televize

Praxe
V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor implementace strukturálních fondů. Působí také jako manažer řady projektů v oblasti CATV (kabelové televize) a FTTH (internetové připojení optickými kabely). Bohaté zkušenosti získal také ve společnostech:

 • České Radiokomunikaceí
 • Elektronika
 • TES Media
 • Karneval Media LTD
 • Stream Communications Polsko
 • Rio Media a.s.

Ing. Michal Pokorný, Ph.D. | Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Ing. Marcel Procházka | České Radiokomunikace a.s.

Je ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa.

Ing. Tomáš Řapek | TELEKO digital, a.s.

Absolvent ČVUT v Praze obor elektro inženýrství.

11 let pracoval v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jako vedoucí technického oddělení. Od roku 2004 je jednatelem společnosti Teleko, s.r.o., která provozuje 17 rozhlasových vysílačů v pásmu FM po celém území České republiky, což představuje více než 30 % pokrytého území ČR.
Působí také jako předseda představenstva Teleko Digital, a.s.

Jeho prací a zároveň koníčkem se stala oblast FM a digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcasting).

Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. | VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Absolvent VUT v Brně obor Radioelektronika (1961), CSc.(1965), docent (1975), profesor (1991). V roce 2010 byl jmenován emeritním profesorem.
V letech 1996 – 2003 proděkan FEI VUT Brno, postupně člen vědeckých rad FEI VUT, VUT Praha, oborové komise Technických věd GAČR a mnoha dalších akademických a odborných grémií.

Aktivity v oblastech:

 • V pedagogické oblasti přednášel řadu předmětů z problematiky analogové a zejména digitální televizní techniky, videotechniky a zpracování signálů. Je autorem 25 učebních textů. Vychoval 10 nositelů vědecké hodnosti CSc. a PhD.
 • Ve vědecké oblasti je autorem 2 monografií, autorem nebo spoluautorem 290 publikací v mezinárodních i národních vědeckých i odborných časopisech a sbornících konferencí. Je autorem 7 patentů a autorských osvědčení. Řešil více jak 40 výzkumných úkolů a 9 grantových projektů.
 • Digitální rozhlasové a televizní systémy (projekt a realizace digitalizace TV vysílání, člen akademické skupiny komise vlády ČR pro digitalizaci).

Ing. Pavel Šedivý | Retia a.s., Systémový inženýr, vedoucí útvaru technické podpory

Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 1999, obor Radioelektronika. Od roku 2004 působí ve společnosti RETIA v Pardubicích.

Podílel se na systémovém návrhu mnoha 2D radarů pro sledování vzdušných cílů. Vedl několik výzkumných projektů zaměřených na optimalizaci parametrů a odolnosti radarových systémů. Nyní vede útvar technické podpory a pracuje jako hlavní systémové inženýr na několika 3D radarových projektech. Několik let se podílel na přednáškách předmětů Rádiové a navigační systémy a Rádiové systémy na katedře radioelektroniky FEL ČVUT.

Hlavními odbornými zájmy jsou radarové systémy, system engineering, radiotechnika a zpracování signálu a dat.

Ing. Pavel Šístek | Český telekomunikační úřad

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 2001. Působil v řadě rozličných oblastí

 • v soukromé i státní sféře,
 • v laboratoři pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
 • působil rovněž v oblasti tvorby animovaných filmů na pražské VŠUP,
 • amimo jiné v oblasti ekonomických hodnocení a financování projektů SFEU.

Poslední dekádu se zaměřil na telekomunikace a věnuje se v ČTÚ koncepční a strategické činnosti se zaměřením na oblast rádiových kmitočtů. Připravuje návrhy národních podmínek využití rádiového spektra, podílí se na zpracování národních strategických dokumentů v oblasti bezdrátových komunikací, spolupracuje na rozvoji konceptu Open Data a účastní se zajištění provozu a rozvoje některých národních i evropských informačních portálů v oblasti rádiového spektra.

Ing. Vojtěch Spurný | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky, skupina Multirobotické systémy

Vojtěch Spurný získal inženýrský titul na ČVUT v Praze v roce 2015 a aktuálně studuje na stejné univerzitě doktorské studium zabývající se plánováním trajektorií pro skupiny bezpilotních helikoptér. Na ČVUT v Praze je členem skupiny multi-robotických systémů (http://mrs.felk.cvut.cz/) pod vedením Dr. Martina Sasky skládající se z více než 15 mladých výzkumníků.
V letech 2016 a 2018 působil jako hostující výzkumník na University of Pennsylvania v USA, kde spolupracoval se skupinou Vijaye Kumara z laboratoře GRASP.
Je autorem či spoluautorem 4 článků v recenzovaných sbornících konferencí a 6 článků v předních robotických časopisech jako jsou RAL, JFR nebo RAS. V Google Scholar má více než 220 citací a H-index 8. Byl členem týmu ČVUT, University of Pennsylvania a University of Lincoln, který v soutěži MBZIRC 2017 sponzorované 5 mil. USD získal v konkurenci 143 týmů z nejlepších světových technických univerzit zlatou medaili. Aktuálně je členem týmů řešící soutěže MBZIRC 2020 a DARPA Subterranean Challenge.

Ing. Tomáš Straka | Rohde & Schwarz Praha, s.r.o.

Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 1995, obor Telekomunikace.

Následně 11 let pracoval v různých telekomunikačních firmách a od roku 2006 je zaměstnán ve společnosti Rohde & Schwarz Praha, kde má na starost oblast Broadcast & Média.
Podílí se na dodávkách DVB-T/T2 vysílačů, headendu, monitoringu, TV měřicí techniky a také systémů pro TV produkci a post produkci.

Ing. Karel Trpák | Česká televize

Vystudoval FEL ČVUT, obor videofrekvenční technika. Pracoval v Československé televizi jako technik a později jako vedoucí směny, v  letech 1993 – 1998 zastával funkci hlavního inženýra České televize, v letech 2000 – 2002 byl ředitelem techniky společnosti TV3 a v letech 2003 – 2017 pracoval jako vedoucí vysílací techniky České televize.
Účastnil se práce v Technické komisi mezinárodního sdružení EBU a od roku 1993 přivážel do ČR první poznatky o digitálním vysílání jako zástupce České televize ve sdružení DVB. Aktivně se také podílel na prvním satelitním digitálním vysílání v ČR a na zavádění nových technologií v televizním vysílání.

Ing. Vilém Veselý | Ministersvo průmyslu a obchodu

Absolvent Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Od roku 2004 působí v oblasti regulace sítí a služeb elektronických komunikací, původně v Českém telekomunikačním úřadu a posledních 6 let na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

V odboru elektronických komunikací vede oddělení, které má v působnosti mezinárodní vztahy v elektronických komunikacích, nejen v rámci EU, ale i v celosvětovém měřítku.

Ing. Tomáš Vik | Český telekomunikační úřad

Celý svůj profesní život se zabývá problematikou rádiového příjmu a měření rádiových zařízení, nejdříve v Inspektorátu radiokomunikací, od roku 1993 pak v Českém telekomunikačním úřadě.

V současné době pracuje v oddělení technické podpory Brno, kde se zabývají kontrolou rádiového spektra, rádiových zařízení a sítí, řešení stížností na rušení, měření pokrytí signály radiokomunikačních sítí, otázkám EMC a v těchto oblastech i technickou podporou ostatních oddělení ČTÚ.

Dr. Ing. Petr Vítek | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Absolvent oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde od roku 2004 působí i jako člen oborové rady tohoto oboru. Po studiích se zabýval moderními přenosovými soustavami televize a rozhlasu a po nástupu do České televize se od roku 2000 dlouhodobě věnoval mezinárodním aktivitám v Technické komisi Evropské vysílací unie EBU. Vedle digitalizace televizního řetězce se zabýval pozemním a satelitním vysíláním a digitálními metodami komprese a reprodukce videoobsahu. Konvergence různých komunikačních technologií ho přiměla rozvíjet a implementovat platformy pro interaktivní televizi jako je dnešní HbbTV a IPTV.

V letech 2017-2019 měl na starost domácí a zahraniční elektrotechnický a elektronický  průmysl se zaměřením na přímé zahraniční investice v agentuře CzechInvest.

S nástupem mobilní bezdrátové technologie 5G se nyní jako expert věnuje novým sítím a službám elektronických komunikací v oddělení koncepcí a strategií Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů

Profesor Vlček byl zakládající osobností katedry telekomunikací, na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, posléze působil jako tutor v oboru biomedicínského inženýrství, který byl organizačně začleněn do katedry měřicí a řídicí techniky. Na výzvu Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., tehdejšího děkana FEI, TU-VŠB, byl zařazen jako profesor na katedru informatiky. V této pozici nastoupil i na nově vzniklou (je to už deset let J) FAI UTB ve Zlíně na (nově vzniklý J) Ústav počítačových a komunikačních systémů jako ředitel.

Odborně se věnuje rádiové komunikaci ve specializaci, která tento obor v současné době dynamicky rozvíjí, oblasti mobilních komunikací. Při výzkumné činnosti čerpá ze svých zkušeností z průmyslu, kde působil až do roku 1990. Svoji učitelskou profesi zahájil na Střední průmyslové škole vakuové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm, akademickou dráhu rozvíjel v někdejším VÚMS Praha a rovněž na ČVUT Praha, kde byl habilitován v oboru telekomunikací. Profesorem v oboru výpočetní technika byl jmenován na FEI, TU-VŠB v Ostravě.

Jeho nejčastěji citovanými pracemi jsou ty, které se zabývají návrhem zákaznických obvodů a z těch nejnovějších citovaných prací je to návrh mikrovlnné antény z polymeru, tvořeného nanovlákny s částicemi stříbra, který byl přijat v roce 2014 a mají udělený Evropský patent. Prof. Vlček je spoluautor patentové přihlášky na anténu mobilního zařízení: „Microwave Antenna with Integrated Function of Organic Vapor Sensor“. 

Ing. Petr Zeman | Český telekomunikační úřad

Ing. Karel Zýka | Český rozhlas

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií.

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Dlouhodobě je také členem řídícího výboru světového digitálního fóra WorldDAB, evropské DAB aliance EDRA a členem představenstva Eurovision Services – EBU. 
karel.zyka@rozhlas.cz  |  tel.: (+420) 221 553 250