PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Kamil Anis, Ph.D. | Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Je absolovent doktorského studia na elektrotechnické fakultě ČVUT v oboru radioelektronika.

Pracuje jako specialista technické podpory prodeje bezdrátových technologií, ve společnosti Huawei.V současné době pracuje na spouštění mobilních sítí páté generace a rozvoji 5G služeb.

Podílel se na revitalizaci GSM sítí a jejich evoluci směrem k multi-plaformním GSM/UMTS/LTE technologiím na bázi softwarově definovaného rádia, tzv. SingleRAN, pro tuzemské i zahraniční operátory. Po dobu více než patnácti let, se Kamil specializuje na zavádění technologických inovací do praxe a jejich komerční využití.  

Mgr. František Čunderlík MBA | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Studoval MFF a FF UK Praha, CSc v Akademii věd ČR. Řadu let působil na Federálním statistickém úřadu, posléze v několika soukromých IT firmách (APP, ICZ). Od roku 1998-2002 pracoval jako poradce ministrů vlády ČR, v období 2002-2005 jako poradce správních orgánů společnosti Český Telecom. V letech 2005-2015 byl členem Rady ČTÚ, v období 2006-2013 jako předseda Rady ČTÚ. Od roku 2015 je poradcem MPO.

Problematice DTT se věnuje systematicky od roku 2005 – vedl Technickou skupinu, byl členem Národní koordinační skupiny při přechodu na digitální televizní vysílání. Je spoluautorem knihy, věnované procesu přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Poznatky z přechodu na DTT prezentoval na řadě seminářů a konferencí i na mezinárodní úrovni.

Od 2015 je předsedou expertní skupiny MPO pro přípravu Strategie rozvoje DTT.

Ing. Martin Hanuš | Český telekomunikační úřad

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor radioelektronika. Od roku 2010 pracuje na Českém telekomunikačním úřadě v odboru správy kmitočtového spektra, oddělení pozemní pohyblivé služby.

Podílel se na přípravě podmínek a uskutečnění předchozích výběrových řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro sítě elektronických komunikací v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz a 3600–3800 MHz. V rámci své pracovní činnosti má na starosti též veškeré procesní kroky v souvislosti s výběrovými řízeními a udělením přídělů rádiových kmitočtů a následnou kontrolu plnění uložených podmínek.

Ing. Pavel Hanuš | Česká televize

doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektromagnetického pole

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Radioelektronika. Na tomto pracovišti působí dodnes jako učitel a vědecký pracovník. Mezi jeho pedagogické zájmy patří zejména obecná radiotechnika, návrh mikrovlnných obvodů a problematika mikrovlnných měření.

Jeho výzkumné aktivity jsou do značné míry orientovány na VF a mikrovlnné systémy, v posledních letech řada z nich souvisí s využitím těchto prostředků v bezpečnostních aplikacích. Aktuálně vede projekt zabývající se návrhem a realizací simulátorů cílů pro automobilové radary.

Ing. František Karel Janda | Český radioklub, Rada SysOpů

 

Narozen ve znamení lva v roce 1944, první přijímač postavil v r. 1954, radioamatér od r. 1957, absolvoval SPŠSE v Plzni, obor Zvuková a obrazová technika v roce 1965 a ČVUT v Praze, Faktulta elektrotechnická, obor radioelektrické systémy v roce 1975.

V letech 1963 – 2005 se zabýval postupně sítěmi radiolokačními, radionavigačními, počítačovými, terminálovými a datovými, včetně družicových. Jako radioamatér se posledních 42 let věnuje předpovědím ionosférického šíření dekametrových vln a pravidelně je publikuje v ČR, Německu, Rakousku a USA. Od roku 1990 spolupracuje na návrhu, výstavbě a provozu radioamatérských sítí.

Je koordinátorem radioamatérských majáků a průběžně se zabývá legislativou, regulující radioamatérské aktivity.  V poslední době se zabývá pedagogikou volného času v oboru astronomie.

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. | Státní zdravotní ústav

Narodil se v Kladně v roce 1980. V roce 2006 obhájil doktorskou práci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 2015 získal na téže fakultě pozici docenta. Jeho domácí pracoviště je katedra elektromagnetického pole. Od roku 2006 je vedoucím Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu v Praze.

Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří šíření elektromagnetických vln v komplexním prostředí, teorie elektromagnetického pole, numerické metody a optimalizace.

V rámci práce ve Státním zdravotním ústavu se podílel na přípravě české i evropské legislativy týkající se ochrany zdraví před neionizujícím zářením.

Ing. et Bc. Jakub Juhas | Digital Broadcasting s.r.o.

Roman Kropáček | RTI cz s.r.o.

Celý profesní život se zabývá rozhlasovým vysíláním a vším, co s rádiem souvisí. První zkušenosti získal v Českém rozhlase v Plzni, kde pracoval čtyři roky v oddělení přenosové techniky. Dalších 14 let působil v rádiu Proton (později Kiss Proton), kde odpovídal za kompletní technický chod rádia. (včetně produkce, výroby zvukových obalů a reklamních spotů).

Od roku 2009 - provozní ředitel telekomunikační firmy RTI cz s.r.o., která provozuje analogové a digitální rozhlasové i televizní vysílání.

Digitálním rozhlasovým vysíláním se začal zabývat od roku 2007. Podílel se na několika pilotních projektech DAB vysílání v České republice, spolupracuje s techniky vysílače Bayerische Rundfunk – Hohenbogen, mezinárodní organizací WorldDAB a byl u zrodu zahájení vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Autor projektů na podporu DAB vysílání:

  • Digitální rozhlas do škol
  • Den s digitálním rádiem
  • DAB rádio pro nevidomé a slabozraké
  • Digitalradiodab.cz - webový portál věnovaný DAB vysílání.

Práce a digitální rozhlas DAB je jeho velkým koníčkem.

doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. | ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Ing. Dušan Líška, CSc. | odborný specialista, Praha

Absolvent ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické, specializace Rozhlasová, filmová a televizní technika v roce 1959, CSc. od roku 1978.

Ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize (VÚRT) v Praze pracoval jako specialista v oboru zpracování analogových a digitálních televizních obrazových signálů postupně jako vedoucí výzkumné laboratoře a od roku 1990 vedoucí výzkumné skupiny televize a zástupce ředitele VÚRT.

V letech 1996 až 1998 pracoval jako specialista televizní techniky v České televizi Praha a v období 1998 až 2003 v Českých radiokomunikacích. Byl řešitelem tří generací unikátního odbavovacího zařízení pro televizní střediska v Praze a Bratislavě, včetně funkčního vzorku prvního počítačem řízeného automatizovaného systému odbavování. Přes tato zařízení zahájila ČST v roce 1973 pravidelné vysílání barevné televize.

V Českých radiokomunikacích jako specialista na televizní digitální techniku v roce 1999 zahájil experimentální vysílání T-DAB a v roce 2000 experimentální vysílání DVB-T v Praze. Byl činný v různých mezinárodních organizacích, zejména v Evropské rozhlasové a televizní unii EBU šest let jako člen 13členného výboru Broadcasting Management Committee.

Devět let přednášel jako externista na Fakulte elektrotechnické ČVUT digitální televizi a digitální rozhlas. Dnes působí jako nezávislý specialista v oboru digitální televize.

Ing. David Malaník, Ph.D. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence

Vystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru IT. Od roku 2008 se aktivně věnujE problematice cybersecurity a návrhu bezpečných infrastruktur.

Kolem roku 2011 se začal zaměřovat na výzkum a vývoj penetračních testů síťových infrastruktur. Od roku 2016 vede na Univerzitě Tomáše Bati laboratoř penetračních testů, která je zaměřena na výzkum a realizaci penetračních testů jak v akademickém, tak i komerčním prostředí.

Ing. Vladimír Mašek | Český radioklub – radioklub OK1KIR

Narozen v r.1943, v r. 1967 absolvent ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, od r. 1968 pracoval ve VÚS Praha (nyní ČMI TESTCOM) na mobilních radiokomunikacích.
Od r. 1991 v Eurotelu (nyní O2/CETIN) na výstavbě veřejné radiotelefonní sítě NMT a poté GSM. Od r. 2000 pracoval v Ericssonu ČR a od r. 2004 jako samostatný konzultant v oblasti mobilních radiokomunikací.

Od r. 1958 je v radioklubu OK1KIR, kde se posledních více jak 40let věnuje zejména radioamatérské komunikaci odrazem od povrchu Měsíce na mikrovlnných pásmech a výstavbě a provozu související technologie. V této oblasti patří zmíněný radioklub ke světové špičce.  

Bronislav Máslo | Horská služba ČR

Ing. Jaroslava Nováková | Český telekomunikační úřad

Ing. Petr Ondráček, CSc. | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

Ing. Petr Ondráček, CSc. (*1949) je absolventem elektrotechnické fakulty oboru sdělovací technika se specializací mikroelektronika na ČVUT v Praze.

V letech 1973 – 2000 pracoval ve Výzkumném  ústav spojů a Testcom Praha, kde se věnoval problematice zavádění řízení telekomunikačních sítí a aplikacemi standardu TMN do nich, výzkumu a vývoji v oblasti automatických systémů měření kvality televizního signálu radioreléových sítí a poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení telekomunikačních sítí,  zavádění LAN a WAN počítačových sítí a internetu.

Od roku 2001 do odchodu do důchodu v roce 2011 působil ve státní správě v oblasti telekomunikací na ministerstvech dopravy a spojů, informatiky a průmyslu a obchodu. Zastupoval ČR v ITU, CEPT, ITSO a IMSO. 

Po odchodu do důchodu absolvoval na vlastnoručně postavené plachetnici osamělou plavbu kolem světa, na které se věnoval i problematice využívání družicové a radioamatérské komunikace (s volací značkou OK4SNG) ve sportovní námořní plavbě a dálkového sledování zdravotního stavu.

Po návratu působí od roku  2013 na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, Faktulty elektrotechnické. Věnuje se přednáškové a propagační činnosti v oblasti družicových komunikací, navigačních systémů, správy spektra, mediálního a komunikačního práva, spolupráci s ITU a propagaci odborného studia na základních a středních školách. 

Ing. Milan Oulehla, Ph.D. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence

RNDr. Radim Pařízek | Digital Broadcasting s.r.o., Progress Digital s.r.o.

Absolvent Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Úspěšný podnikatel v oblasti médií od roku 1998, leader a bubeník kapely Citron a vlastník nahrávacího studia Citron.
Je majitelem Radia Čas, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic na Moravě, Radia Čas Rock, televizních stanic Pohoda-Relax a Rebel a provozovatelem slevového portálu Radiomat.

Provozuje také celoplošné zemské multiplexy 4 s pokrytím 95,5% a MPx1a/RS7 s pokrytím 85 % s trvale rostoucí penetrací.

Ing. Marcel Procházka | České Radiokomunikace a.s.

Je ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa.

Ing. Tomáš Řapek | TELEKO digital, a.s.

Absolvent ČVUT v Praze obor elektro inženýrství.

11 let pracoval v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jako vedoucí technického oddělení. Od roku 2004 je jednatelem společnosti Teleko, s.r.o., která provozuje 17 rozhlasových vysílačů v pásmu FM po celém území České republiky, což představuje více než 30 % pokrytého území ČR.
Působí také jako předseda představenstva Teleko Digital, a.s.

Jeho prací a zároveň koníčkem se stala oblast FM a digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcasting).

Ing. Pavel Šístek | Český telekomunikační úřad

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 2001. Působil v řadě rozličných oblastí

  • v soukromé i státní sféře,
  • v laboratoři pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
  • působil rovněž v oblasti tvorby animovaných filmů na pražské VŠUP,
  • amimo jiné v oblasti ekonomických hodnocení a financování projektů SFEU.

Poslední dekádu se zaměřil na telekomunikace a věnuje se v ČTÚ koncepční a strategické činnosti se zaměřením na oblast rádiových kmitočtů. Připravuje návrhy národních podmínek využití rádiového spektra, podílí se na zpracování národních strategických dokumentů v oblasti bezdrátových komunikací, spolupracuje na rozvoji konceptu Open Data a účastní se zajištění provozu a rozvoje některých národních i evropských informačních portálů v oblasti rádiového spektra.

Ing. Jiří Stifter, Dh.D. | Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Ing. Karel Tomala | Český telekomunikační úřad

Vystudoval obor Telekomunikační technika na fakultě elektrotechniky a informatiky na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Od roku 2014 pracuje na Českém telekomunikačním úřadě, kde od roku 2017 působí v odboru kontroly a ochrany spotřebitele jako vedoucí oddělení kontroly datových služeb.

Na ČTÚ se věnuje navrhování a optimalizaci měřicích metod a jejich zavádění do praxe v rámci kontroly a ověřování kvality služeb přístupu k internetu poskytovaných v pevném místě včetně tvorby metodických postupů, návrhů pracovních postupů a vhodných měřicích technologií pro praktické využití v rámci ČTÚ.

Dr. Ing. Petr Vítek | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů

Profesor Vlček byl zakládající osobností katedry telekomunikací, na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, posléze působil jako tutor v oboru biomedicínského inženýrství, který byl organizačně začleněn do katedry měřicí a řídicí techniky. Na výzvu Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., tehdejšího děkana FEI, TU-VŠB, byl zařazen jako profesor na katedru informatiky. V této pozici nastoupil i na nově vzniklou (je to už deset let J) FAI UTB ve Zlíně na (nově vzniklý J) Ústav počítačových a komunikačních systémů jako ředitel.

Odborně se věnuje rádiové komunikaci ve specializaci, která tento obor v současné době dynamicky rozvíjí, oblasti mobilních komunikací. Při výzkumné činnosti čerpá ze svých zkušeností z průmyslu, kde působil až do roku 1990. Svoji učitelskou profesi zahájil na Střední průmyslové škole vakuové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm, akademickou dráhu rozvíjel v někdejším VÚMS Praha a rovněž na ČVUT Praha, kde byl habilitován v oboru telekomunikací. Profesorem v oboru výpočetní technika byl jmenován na FEI, TU-VŠB v Ostravě.

Jeho nejčastěji citovanými pracemi jsou ty, které se zabývají návrhem zákaznických obvodů a z těch nejnovějších citovaných prací je to návrh mikrovlnné antény z polymeru, tvořeného nanovlákny s částicemi stříbra, který byl přijat v roce 2014 a mají udělený Evropský patent. Prof. Vlček je spoluautor patentové přihlášky na anténu mobilního zařízení: „Microwave Antenna with Integrated Function of Organic Vapor Sensor“. 

Ing. Karel Zýka | Český rozhlas

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií.

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Dlouhodobě je také členem řídícího výboru světového digitálního fóra WorldDAB, evropské DAB aliance EDRA a členem představenstva Eurovision Services – EBU. 
karel.zyka@rozhlas.cz  |  tel.: (+420) 221 553 250