PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Kamil Anis, Ph.D. | Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Je absolovent doktorského studia na elektrotechnické fakultě ČVUT v oboru radioelektronika.

Pracuje jako specialista technické podpory prodeje bezdrátových technologií, ve společnosti Huawei.V současné době pracuje na spouštění mobilních sítí páté generace a rozvoji 5G služeb.

Podílel se na revitalizaci GSM sítí a jejich evoluci směrem k multi-plaformním GSM/UMTS/LTE technologiím na bázi softwarově definovaného rádia, tzv. SingleRAN, pro tuzemské i zahraniční operátory. Po dobu více než patnácti let, se Kamil specializuje na zavádění technologických inovací do praxe a jejich komerční využití.  

Ing. Karel Antoušek | Český telekomunikační úřad, vrchni rada

Je absolventem fakulty vojenské sdělovací techniky Vojenské akademie Brno.

V letech 1982 - 2003 pracoval na různých pozicích v armádě, především u letectva a protivzdušné obrany a oblasti kmitočtového managementu. Vrcholem armádního angažmá bylo v letech 2003 - 2006 zařazení do mezinárodního štábu na strategickém velitelství NATO v belgickém Monsu a následně v americkém Norfolku.
Od roku 2009 pracuje na ČTÚ. Má bohaté zkušenosti z práce v mezinárodních organizacích (ITU, CEPT, EU a dalších). Zodpovídá, kromě jiného, za přípravu ČR na Světovou radiokomunikační konferenci (WRC). Byl členem české delegace na WRC v roce 2003, 2012 a 2015.

Mgr. Václav Borovička | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Mgr. František Čunderlík, MBA | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Po úspěšném ukončení studií práva, v oboru Právo a právní věda, v roce 2006 nastoupil do zaměstnání v Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kde působí dodnes, aktuálně na pozici vedoucí Oddělení rozhlasového vysílání.

Zároveň se účastní jednání Poradního koordinačního orgánu pro vyhodnocování postupu pro přípravu dalších rozhodnutí v oblasti digitalizace rozhlasového spektra zřízeného na Ministerstvu kultury, který má navrhnout řešení budoucí podoby rozhlasového vysílání po 10. říjnu 2025.

doc. Ing. Jiří David, Ph.D. | Škoda auto Vysoká škola

Vystudoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Automatizace a počítačová technika v metalurgii (Ing.) Na stejném pracovišti úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Automatizace technologických procesů (Ph.D.), habilitační řízení v oboru Řízení strojů a procesů (doc.). V současné době působí na ŠKODA AUTO vysoká škola, o.p.s.
Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na oblast průmyslové automatizace, metod umělé inteligence a řízení spolehlivosti a údržby průmyslových zařízení a procesů. Je člen České společnosti pro údržbu, kde úspěšně absolvoval kurz Interního auditora systému řízení údržby a člen předsednictva Českomoravské společnosti pro automatizaci, řešitel nebo spoluřešitel více než 20 vědecko-výzkumných projektů.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Studoval MFF a FF UK Praha, CSc v Akademii věd ČR. Řadu let působil na Federálním statistickém úřadu, posléze v několika soukromých IT firmách (APP, ICZ). Od roku 1998-2002 pracoval jako poradce ministrů vlády ČR, v období 2002-2005 jako poradce správních orgánů společnosti Český Telecom. V letech 2005-2015 byl členem Rady ČTÚ, v období 2006-2013 jako předseda Rady ČTÚ. Od roku 2015 je poradcem MPO.

Problematice DTT se věnuje systematicky od roku 2005 – vedl Technickou skupinu, byl členem Národní koordinační skupiny při přechodu na digitální televizní vysílání. Je spoluautorem knihy, věnované procesu přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Poznatky z přechodu na DTT prezentoval na řadě seminářů a konferencí i na mezinárodní úrovni.

Od 2015 je předsedou expertní skupiny MPO pro přípravu Strategie rozvoje DTT.

Ing. Martin Hanuš | Český telekomunikační úřad

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor radioelektronika. Od roku 2010 pracuje na Českém telekomunikačním úřadě v odboru správy kmitočtového spektra, oddělení pozemní pohyblivé služby.

Podílel se na přípravě podmínek a uskutečnění předchozích výběrových řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro sítě elektronických komunikací v pásmech 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz a 3600–3800 MHz. V rámci své pracovní činnosti má na starosti též veškeré procesní kroky v souvislosti s výběrovými řízeními a udělením přídělů rádiových kmitočtů a následnou kontrolu plnění uložených podmínek.

Ing. Pavel Hanuš | Česká televize

doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektromagnetického pole

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Radioelektronika. Na tomto pracovišti působí dodnes jako učitel a vědecký pracovník. Mezi jeho pedagogické zájmy patří zejména obecná radiotechnika, návrh mikrovlnných obvodů a problematika mikrovlnných měření.

Jeho výzkumné aktivity jsou do značné míry orientovány na VF a mikrovlnné systémy, v posledních letech řada z nich souvisí s využitím těchto prostředků v bezpečnostních aplikacích. Aktuálně vede projekt zabývající se návrhem a realizací simulátorů cílů pro automobilové radary.

Ing. František Karel Janda | Český radioklub, Rada SysOpů

 

Narozen ve znamení lva v roce 1944, první přijímač postavil v r. 1954, radioamatér od r. 1957, absolvoval SPŠSE v Plzni, obor Zvuková a obrazová technika v roce 1965 a ČVUT v Praze, Faktulta elektrotechnická, obor radioelektrické systémy v roce 1975.

V letech 1963 – 2005 se zabýval postupně sítěmi radiolokačními, radionavigačními, počítačovými, terminálovými a datovými, včetně družicových. Jako radioamatér se posledních 42 let věnuje předpovědím ionosférického šíření dekametrových vln a pravidelně je publikuje v ČR, Německu, Rakousku a USA. Od roku 1990 spolupracuje na návrhu, výstavbě a provozu radioamatérských sítí.

Je koordinátorem radioamatérských majáků a průběžně se zabývá legislativou, regulující radioamatérské aktivity.  V poslední době se zabývá pedagogikou volného času v oboru astronomie.

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. | Státní zdravotní ústav

Narodil se v Kladně v roce 1980. V roce 2006 obhájil doktorskou práci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 2015 získal na téže fakultě pozici docenta. Jeho domácí pracoviště je katedra elektromagnetického pole. Od roku 2006 je vedoucím Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu v Praze.

Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří šíření elektromagnetických vln v komplexním prostředí, teorie elektromagnetického pole, numerické metody a optimalizace.

V rámci práce ve Státním zdravotním ústavu se podílel na přípravě české i evropské legislativy týkající se ochrany zdraví před neionizujícím zářením.

Ing. et Bc. Jakub Juhas | Digital Broadcasting s.r.o.

Ing. Ondřej Kozák | Valeo ČR

Působí ve společnosti Valeo 7 let. Je odborníkem na prototypování funkcí pro Automated Driving Systems spolu s integrací senzorických systémů do vozidel a jejich prezentaci pro zákazníky.

Roman Kropáček | RTI cz s.r.o.

Celý profesní život se zabývá rozhlasovým vysíláním a vším, co s rádiem souvisí. První zkušenosti získal v Českém rozhlase v Plzni, kde pracoval čtyři roky v oddělení přenosové techniky. Dalších 14 let působil v rádiu Proton (později Kiss Proton), kde odpovídal za kompletní technický chod rádia. (včetně produkce, výroby zvukových obalů a reklamních spotů).

Od roku 2009 - provozní ředitel telekomunikační firmy RTI cz s.r.o., která provozuje analogové a digitální rozhlasové i televizní vysílání.

Digitálním rozhlasovým vysíláním se začal zabývat od roku 2007. Podílel se na několika pilotních projektech DAB vysílání v České republice, spolupracuje s techniky vysílače Bayerische Rundfunk – Hohenbogen, mezinárodní organizací WorldDAB a byl u zrodu zahájení vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Autor projektů na podporu DAB vysílání:

  • Digitální rozhlas do škol
  • Den s digitálním rádiem
  • DAB rádio pro nevidomé a slabozraké
  • Digitalradiodab.cz - webový portál věnovaný DAB vysílání.

Práce a digitální rozhlas DAB je jeho velkým koníčkem.

doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. | ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Od roku 2000 působí na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní, kde se dlouhodobě po pedagogické, vědecké i komerční stránce věnuje problematice řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní zastává pozici vedoucího 2 samostatných laboratoří, Certifikačního orgánu při Fakultě dopravní a Zkušební laboratoře Fakulty dopravní, jejichž náplní činnosti je hodnocení bezpečnosti a zkoušení železničních zabezpečovacích zařízení.

Ing. Dušan Líška, CSc. | odborný specialista, Praha

Absolvent ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické, specializace Rozhlasová, filmová a televizní technika v roce 1959, CSc. od roku 1978.

Ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize (VÚRT) v Praze pracoval jako specialista v oboru zpracování analogových a digitálních televizních obrazových signálů postupně jako vedoucí výzkumné laboratoře a od roku 1990 vedoucí výzkumné skupiny televize a zástupce ředitele VÚRT.

V letech 1996 až 1998 pracoval jako specialista televizní techniky v České televizi Praha a v období 1998 až 2003 v Českých radiokomunikacích. Byl řešitelem tří generací unikátního odbavovacího zařízení pro televizní střediska v Praze a Bratislavě, včetně funkčního vzorku prvního počítačem řízeného automatizovaného systému odbavování. Přes tato zařízení zahájila ČST v roce 1973 pravidelné vysílání barevné televize.

V Českých radiokomunikacích jako specialista na televizní digitální techniku v roce 1999 zahájil experimentální vysílání T-DAB a v roce 2000 experimentální vysílání DVB-T v Praze. Byl činný v různých mezinárodních organizacích, zejména v Evropské rozhlasové a televizní unii EBU šest let jako člen 13členného výboru Broadcasting Management Committee.

Devět let přednášel jako externista na Fakulte elektrotechnické ČVUT digitální televizi a digitální rozhlas. Dnes působí jako nezávislý specialista v oboru digitální televize.

Ing. David Malaník, Ph.D. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence

Vystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v oboru IT. Od roku 2008 se aktivně věnujE problematice cybersecurity a návrhu bezpečných infrastruktur.

Kolem roku 2011 se začal zaměřovat na výzkum a vývoj penetračních testů síťových infrastruktur. Od roku 2016 vede na Univerzitě Tomáše Bati laboratoř penetračních testů, která je zaměřena na výzkum a realizaci penetračních testů jak v akademickém, tak i komerčním prostředí.

Ing. Michal Mandlík, Ph.D. | Valeo ČR

Pracuje ve společnosti Valeo 5 let. Jeho hlavní doménou je návrh radarových systémů. Dále se zaměřuje na spolupráci fúze dat radarových systémů do větších celků. S cílem doručit zákazníkovi kompletní sensorické řešení.

Ing. Vladimír Mašek | Český radioklub – radioklub OK1KIR

Narozen v r.1943, v r. 1967 absolvent ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, od r. 1968 pracoval ve VÚS Praha (nyní ČMI TESTCOM) na mobilních radiokomunikacích.
Od r. 1991 v Eurotelu (nyní O2/CETIN) na výstavbě veřejné radiotelefonní sítě NMT a poté GSM. Od r. 2000 pracoval v Ericssonu ČR a od r. 2004 jako samostatný konzultant v oblasti mobilních radiokomunikací.

Od r. 1958 je v radioklubu OK1KIR, kde se posledních více jak 40let věnuje zejména radioamatérské komunikaci odrazem od povrchu Měsíce na mikrovlnných pásmech a výstavbě a provozu související technologie. V této oblasti patří zmíněný radioklub ke světové špičce.  

Bronislav Máslo | Horská služba ČR

Ing. Jaroslava Nováková | Český telekomunikační úřad

Ing. Petr Ondráček, CSc. | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

Ing. Petr Ondráček, CSc. (*1949) je absolventem elektrotechnické fakulty oboru sdělovací technika se specializací mikroelektronika na ČVUT v Praze.

V letech 1973 – 2000 pracoval ve Výzkumném  ústav spojů a Testcom Praha, kde se věnoval problematice zavádění řízení telekomunikačních sítí a aplikacemi standardu TMN do nich, výzkumu a vývoji v oblasti automatických systémů měření kvality televizního signálu radioreléových sítí a poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení telekomunikačních sítí,  zavádění LAN a WAN počítačových sítí a internetu.

Od roku 2001 do odchodu do důchodu v roce 2011 působil ve státní správě v oblasti telekomunikací na ministerstvech dopravy a spojů, informatiky a průmyslu a obchodu. Zastupoval ČR v ITU, CEPT, ITSO a IMSO. 

Po odchodu do důchodu absolvoval na vlastnoručně postavené plachetnici osamělou plavbu kolem světa, na které se věnoval i problematice využívání družicové a radioamatérské komunikace (s volací značkou OK4SNG) ve sportovní námořní plavbě a dálkového sledování zdravotního stavu.

Po návratu působí od roku  2013 na katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze, Faktulty elektrotechnické. Věnuje se přednáškové a propagační činnosti v oblasti družicových komunikací, navigačních systémů, správy spektra, mediálního a komunikačního práva, spolupráci s ITU a propagaci odborného studia na základních a středních školách. 

Ing. Milan Oulehla, Ph.D. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav informatiky a umělé inteligence

Působí jako odborný asistent na Ústavu informatiky a umělé inteligence Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Rovněž je členem PT LAB – Penetration Testing Laboratory (sekce Mobile security https://ptlab.fai.utb.cz/mobile-security/) 

Jeho článek o mobilním malwaru, který se jmenuje Hidden APK se dostal se na obálku časopisu Hakin9 - IT SECURITY MAGAZINE. Tento článek patřil mezi 20 nejčtenějších a nejlépe hodnocených článků z let 2016 a 2017, proto vyšel i ve speciálním čísle Best 20 Hacking Tutorials.

O problematice mobilního malwaru a bezpečnosti mobilních aplikací pravidelně přednáší nejen na akademické půdě, ale také pro širokou odbornou veřejnost, například HACKERFest, mDevTalk, OWASP Czech Chapter Meeting apod. Kromě veřejné přednáškové činnosti rovněž vystupuje na neveřejných seminářích a přednáškách, které jsou určeny pro Policii ČR a Armádu ČR.

RNDr. Radim Pařízek | Digital Broadcasting s.r.o., Progress Digital s.r.o.

„Přechod na DVB-T2 jsme úspěšně zvládli s atraktivním obsahem a lepším pokrytím Multiplexu 24.“

Absolvent Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Úspěšný podnikatel v oblasti médií od roku 1998, leader a bubeník kapely Citron a vlastník nahrávacího studia Citron.
Je majitelem Radia Čas, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic na Moravě, Radia Čas Rock, televizních stanic Pohoda-Relax a Rebel a provozovatelem slevového portálu Radiomat.

Provozuje také celoplošné zemské multiplexy 4 s pokrytím 95,5% a MPx1a/RS7 s pokrytím 85 % s trvale rostoucí penetrací.

Ing. Marcel Procházka | České Radiokomunikace a.s.

Je ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa.

Ing. Tomáš Řapek | TELEKO digital, a.s.

Absolvent ČVUT v Praze obor elektro inženýrství.

11 let pracoval v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jako vedoucí technického oddělení. Od roku 2004 je jednatelem společnosti Teleko, s.r.o., která provozuje 17 rozhlasových vysílačů v pásmu FM po celém území České republiky, což představuje více než 30 % pokrytého území ČR.
Působí také jako předseda představenstva Teleko Digital, a.s.

Jeho prací a zároveň koníčkem se stala oblast FM a digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcasting).

Ing. Pavel Šístek | Český telekomunikační úřad

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 2001. Působil v řadě rozličných oblastí

  • v soukromé i státní sféře,
  • v laboratoři pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
  • působil rovněž v oblasti tvorby animovaných filmů na pražské VŠUP,
  • amimo jiné v oblasti ekonomických hodnocení a financování projektů SFEU.

Poslední dekádu se zaměřil na telekomunikace a věnuje se v ČTÚ koncepční a strategické činnosti se zaměřením na oblast rádiových kmitočtů. Připravuje návrhy národních podmínek využití rádiového spektra, podílí se na zpracování národních strategických dokumentů v oblasti bezdrátových komunikací, spolupracuje na rozvoji konceptu Open Data a účastní se zajištění provozu a rozvoje některých národních i evropských informačních portálů v oblasti rádiového spektra.

Ing. Filip Štěpanovský |

Vystudoval ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Komunikace, Multimédia a Elektronika.

Ve firmě KABEL TRADE PRAHA s.r.o. pracuje na pozici manažera produktové podpory. Podílel se na významných projektech jako jsou např. pokrytí signálem pražského metra a Ejpovického tunelu.

Ing. Jiří Stifter, Ph.D. | Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

Ing. Karel Tomala | Český telekomunikační úřad

Vystudoval obor Telekomunikační technika na fakultě elektrotechniky a informatiky na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Od roku 2014 pracuje na Českém telekomunikačním úřadě, kde od roku 2017 působí v odboru kontroly a ochrany spotřebitele jako vedoucí oddělení kontroly datových služeb.

Na ČTÚ se věnuje navrhování a optimalizaci měřicích metod a jejich zavádění do praxe v rámci kontroly a ověřování kvality služeb přístupu k internetu poskytovaných v pevném místě včetně tvorby metodických postupů, návrhů pracovních postupů a vhodných měřicích technologií pro praktické využití v rámci ČTÚ.

Dr. Ing. Petr Vítek | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Absolvent oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde od roku 2004 působí i jako člen oborové rady tohoto oboru. Po studiích se zabýval moderními přenosovými soustavami televize a rozhlasu a po nástupu do České televize se od roku 2000 dlouhodobě věnoval mezinárodním aktivitám v Technické komisi Evropské vysílací unie EBU. Vedle digitalizace televizního řetězce se zabýval pozemním a satelitním vysíláním a digitálními metodami komprese a reprodukce videoobsahu. Konvergence různých komunikačních technologií ho přiměla rozvíjet a implementovat platformy pro interaktivní televizi jako je dnešní HbbTV a IPTV.

V letech 2017-2019 měl na starost domácí a zahraniční elektrotechnický a elektronický  průmysl se zaměřením na přímé zahraniční investice v agentuře CzechInvest.

S nástupem mobilní bezdrátové technologie 5G se nyní jako expert věnuje novým sítím a službám elektronických komunikací v oddělení koncepcí a strategií Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prof. Ing. Karel Vlček, CSc. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů

Profesor Vlček byl zakládající osobností katedry telekomunikací, na Technické univerzitě VŠB v Ostravě, posléze působil jako tutor v oboru biomedicínského inženýrství, který byl organizačně začleněn do katedry měřicí a řídicí techniky. Na výzvu Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., tehdejšího děkana FEI, TU-VŠB, byl zařazen jako profesor na katedru informatiky. V této pozici nastoupil i na nově vzniklou (je to už deset let J) FAI UTB ve Zlíně na (nově vzniklý J) Ústav počítačových a komunikačních systémů jako ředitel.

Odborně se věnuje rádiové komunikaci ve specializaci, která tento obor v současné době dynamicky rozvíjí, oblasti mobilních komunikací. Při výzkumné činnosti čerpá ze svých zkušeností z průmyslu, kde působil až do roku 1990. Svoji učitelskou profesi zahájil na Střední průmyslové škole vakuové elektrotechniky v Rožnově pod Radhoštěm, akademickou dráhu rozvíjel v někdejším VÚMS Praha a rovněž na ČVUT Praha, kde byl habilitován v oboru telekomunikací. Profesorem v oboru výpočetní technika byl jmenován na FEI, TU-VŠB v Ostravě.

Jeho nejčastěji citovanými pracemi jsou ty, které se zabývají návrhem zákaznických obvodů a z těch nejnovějších citovaných prací je to návrh mikrovlnné antény z polymeru, tvořeného nanovlákny s částicemi stříbra, který byl přijat v roce 2014 a mají udělený Evropský patent. Prof. Vlček je spoluautor patentové přihlášky na anténu mobilního zařízení: „Microwave Antenna with Integrated Function of Organic Vapor Sensor“. 

Ing. Karel Zýka | Český rozhlas

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií.

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Dlouhodobě je také členem řídícího výboru světového digitálního fóra WorldDAB, evropské DAB aliance EDRA a členem představenstva Eurovision Services – EBU. 
karel.zyka@rozhlas.cz  |  tel.: (+420) 221 553 250