Historie

Konference Radiokomunikace je nejvýznamnějším setkáním odborníků z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací v České republice. Letošní ročník nabídne průřez aktuálním stavem radiokomunikačního oboru, upozorní na novinky, vývoj a perspektivu do budoucna. Na přípravě této prestižní konference a jednotlivých přednášek se podílejí významní odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Historie konference Radiokomunikace se datuje k roku 1980, kdy bývalý předseda přípravného výboru Ing. Pavel Gregora převzal řízení Ústřední odborné skupiny radiokomunikací, která byla složkou Sekce spojů ČSVTS (Československé vědecko-technické společnosti). Tato skupina začala pořádat několik celostátních seminářů zaměřených na radiokomunikační témata. V roce 1984 bylo rozhodnuto, že se budou pořádat také velké konference.

O rok později proběhla v Olomouci třídenní konference s názvem Využití kmitočtového spektra, která je považována za základ současných konferencí. Od roku 1986 se akce koná v Pardubicích, v roce 1990 se začal používat současný název konference Radiokomunikace.

Do roku 1992 pořádal konferenci Dům techniky ČSVTS Pardubice, poté je organizace v rukou vzdělávací agentury UNIT Pardubice.

Přípravný výbor

Základním kamenem konference je tzv. přípravný výbor. Jeho členové se po celý rok pravidelně scházejí a připravují odborný program, navrhují lektory a garanty jednotlivých přednášek.
Zde jsou jeho dlouholetí členové a tvůrci letošního odborného programu:

Ing. Pavel Ellinger   |   předseda přípravného výboru   |   Český telekomunikační úřadIng. Pavel EllingerIng. Pavel Ellinger

Od roku 1999 pracovníkem ČTÚ, nejprve na pozici odborný referent pro pevnou službu na odboru správy kmitočtového spektra. 

V roce 2003 jmenován do funkce vedoucího oddělení pozemní pohyblivé služby na uvedeném odboru.
Po ročním působení ve zkušební komisi byl v roce 2008 pověřen také funkcí předsedy zkušební komise pro zkoušky radiooperátorů na území České republiky.

Mezi jeho záliby patří cestování a četba místopisů a cestopisů, ze sportu pak cyklistika, plavání a běžky.

 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.   |   ČVUT v Praze   |   Fakulta elektrotechnická   |   Katedra mikroelektroniky

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Absolvoval FEL ČVUT v Praze (1978) obor Radioelektronika, profesorem v oboru Elektronika a lékařská technika byl jmenován v roce 2000 na ČVUT v Praze. Od roku 1997 vede katedru mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze. Je garantem magisterského a doktorského studijního oboru Elektronika, člen Grémia děkana FEL, od roku 2006 člen Vědecké rady FEKT VUT v Brně, v letech 2009 až 2014 byl člen Vědecké rady FTVS UK v Praze.

Od 1984 působí jako předseda a člen doktorských, magisterských a bakalářských komisí pro obhajoby, státní doktorské zkoušky a státní závěrečné zkoušky (ČVUT Praha, VUT Brno, STU Bratislava, ZU Plzeň, VŠCHT Praha, KHBO Belgie, Univ of Bournemouth, INPG Grenoble Francie), od 1997 Předseda oborové rady doktorského oboru Elektronika, FEL ČVUT v Praze, Předseda a člen oponentních rad MŠMT, MPO a dalších tuzemských i EU projektů, oponent a člen komisí pro obhajoby DrSc., předseda komisí pro profesorské a docentské jmenování (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZU v Plzni, STU a SAV Bratislava), člen doktorských oborových rad (VUT FEKT, Brno, UTB FAI, Zlín). Působí jako předseda nebo člen programových a organizačních výborů českých i zahraničních konferencí, Člen IEEE, člen ISFA, člen dalších odborných a vědeckých orgánů s národní působností.

Zabývá se problematikou návrhu struktur mikrosenzorů a senzorových systémů, mikroaktuátorů a mikrosystémů, mikrosystémových mikrogenerátorů energie a jejich aplikacemi v elektronických přístrojích, diagnostice, biomedicíně a ochraně životního prostředí. Zkušenosti z oblasti návrhu a aplikací senzorů a mikrosystémů získal při zahraničních pobytech ve Velké Británii, Belgii a Francii a dále i při krátkodobých návštěvách pracovišť ve Španělsku, USA nebo Německu.

Za svého působení na FEL získal od roku 1996 více než 54 výzkumných a pedagogických projektů včetně grantů Evropské Unie (NATO, ENIAC, 5.RP, 6.RP, 7.RP, Horizont 2020, GA ČR, MŠMT, MV ČR a mnoho dalších).

Je autorem 1 monografie nakladatelství Academia, 6 skript a více než 260 odborných publikací ve vědeckých a odborných časopisech, konferenčních příspěvcích v oblasti mikrosenzorů a mikrosystémů. K těmto výsledků lze přidat i vyzvané přednášky na konferencích v ČR, Slovensku i v zahraničí.

Pedagogické aktivity jsou zaměřené na návrh a aplikace mikrosystémů, mikrosenzorů a senzorových systémů, aktuátorů, napájecích zdrojů a elektronických bezpečnostních systémů. Od roku 1982 vedl cca 170 diplomových a bakalářských prací, od roku 1995 cca 29 doktorských prací. Od roku 1990 zavedl a přednášel více než 20 předmětů v Bc., Mgr. a Ph.D studiu na fakultách FEL a FBMI ČVUT v Praze.

 

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.   |   Západočeská Univerzita v Plznidoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Fakulta aplikovaných věd  |   katedra informatiky a výpočetní techniky   |  masopust@kiv.zcu.cz  

Absolvent VŠSE v Plzni, obor Elektronické počítače (1984), CSc. v oboru Radioelektronika na Ústavu radioelektroniky ČSAV (1988), docent v oboru Elektronika (1995).
V letech 2000 – 2003 děkan FEL ZČU v Plzni, od 1999 postupně člen vědeckých rad FEL ZČU, ZČU, FEL ČVUT Praha, FM TUL Liberec, FEKT VUT Brno a dalších akademických grémií.

Aktivity v oblastech:

  • Mobilní komunikace (projekty rádiových sítí např. PEGAS IZS ČR, MRS HM Prahy, rádiové sítě HS, budování GSM a UMTS sítí, GSM-R),
  • Digitální rozhlasové a televizní systémy (projekt a realizace digitalizace TV vysílání, člen akademické skupiny komise pro digitalizaci),
  • Satelitní systémy (projekt PilsenCUBE, projekt satelitů VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2).
     

Ing. Karel Mikuláštík   |   ČVUT v PrazeIng. Karel Mikuláštík   |   Fakulta elektrotechnická  |  katedra radioelektroniky   |   T-Mobile Czech Republic a.s.  Ing. Pavel Ellinger

Absolvent ČVUT-FEL v Praze, obor Radioelektronika (2003). Působí v Laboratoři radiových vysílačů a přijímačů se zaměřením na systémy pro rozhlasové a televizní vysílání.

Mám 10 let praxe ve strategii a plánování mobilních sítí 2,3 a 4-té generace.

Mé zájmy jsou:

  • digitální rozhlasové vysílání,
  • práce se zvukovými signály, hudbou,
  • radiová měření a predikce šíření radiových signálů s následnou vizualizací v geografických informačních systémech (GIS),
  • systémy moderní elektrické železnice.

 

Ing. Olga Müllerová, CSc.   |  odborný konzultant, PrahaIng. Olga Müllerová, CSc.

Vystudovala specializaci radioelektronické systémy na ČVUT FEL, na kterou navázala externí aspiranturou z oblasti rozpoznávání řeči. V té době pracovala jako systémový inženýr v centrální výpočetním středisku Severočeských hnědouhelných dolů, kde byla členem týmu řešícího zavedení do provozu moderních operačních systémů na počítačích ICL, interaktivní přístup a síťovou architekturu.

Disertační práci již obhájila jako pracovník Výzkumného ústavu spojů (nyní TESTCOM), kde se v rámci skupiny spektrum-družice zabývala výpočty a databázemi pro koordinace rádiových služeb a pro návrhy radioreléových tras, a ochrannými poměry.

Po roce 1990 pracovala v oblasti IT v podnicích Škodaexport, Národní informační středisko (na projektu plnotextové strukturované databanky právních informací) a u firmy APP Systems (analytik komunikační vrstvy metasystému statistických údajů ČNB). Od 2001 do 2016 byla zaměstnancem Českého telekomunikačního úřadu se zaměřením na spolupráci především se zahraničními odbornými skupinami organizací OECD a CEPT.

Ing. Martin Roztočil   |   konzultant Marro, s.r.o.Ing. Martin Roztočil

Pracuje 35 let v telekomunikačním oboru, převážně se zaměřením na televizní a rozhlasové vysílání a nyní také jako konzultant v mediích. Působí rovněž v oblasti optimalizace procesního řízení společností a jako manažer projektů.  

Ing. Václav Udatný   |  VAUD, konzultant v oboru elektronických medií   |   Ing. Pavel Ellinger

Ing. Václav Udatný

Od ukončení studia audiovizuálního oboru na FEL ČVUT se věnuje oblasti přenosu televizního signálu jak pro kontribuci do studií, tak distribuci vysílání nejenom v českém prostředí, ale i ve spolupráci s Evropskou rozhlasovou unií EBU. Od roku 1993 podniká jako konzultant v oblasti elektronických medií, spolupracoval při uvedení do provozu a testech způsobilosti pozemní satelitní stanice v Bukurešti, navrhoval přerozdělení kmitočtového satelitního spektra na pronajatých transpondérech pro sdružení evropských soukromých televizí s využitím DVB-S2.

Účastnil se na sestavování prvního D-booku při přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, monitoroval český trh satelitního vysílání pro zahraničního operátora a jako volný publicista byl externím spolupracovníkem časopisu Sdělovací technika, autorem článků a fotoreportáží na DigiZone.cz se zaměřením na kmitočtovou problematiku, telekomunikace a šíření videoprogramů.

V současné době přispívá na server televizniweb.cz, zejména v souvislosti s přechodem na DVB-T2. Jeho koníčkem je fotografování a zpracování videa.

Dr. Ing. Petr Vítek | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, tajemník 5G aliance

Ing. Vítek

Absolvent oboru Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, kde od roku 2004 působí i jako člen oborové rady tohoto oboru. Po studiích se zabýval moderními přenosovými soustavami televize a rozhlasu a po nástupu do České televize se od roku 2000 dlouhodobě věnoval mezinárodním aktivitám v Technické komisi Evropské vysílací unie EBU. Vedle digitalizace televizního řetězce se zabýval pozemním a satelitním vysíláním a digitálními metodami komprese a reprodukce videoobsahu. Konvergence různých komunikačních technologií ho přiměla rozvíjet a implementovat platformy pro interaktivní televizi jako je dnešní HbbTV a IPTV.

V letech 2017-2019 měl na starost domácí a zahraniční elektrotechnický a elektronický  průmysl se zaměřením na přímé zahraniční investice v agentuře CzechInvest.

S nástupem mobilní bezdrátové technologie 5G se nyní jako expert věnuje novým sítím a službám elektronických komunikací v oddělení koncepcí a strategií Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Ing. Jaromír Žiška   |   Český telekomunikační úřad, Oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Ing. Jaromír Žiška

V roce 1986 absolvoval FEL ČVUT v Praze a rok poté nastoupil do Československé televize. V období 1997 až 2002 byl zaměstnán ve společnosti Eurotel v oddělení rádiového plánování. Dále pracoval v oboru elektronických komunikací na Ministerstvu vnitra ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení radiokomunikací, které zajišťovalo výstavbu a optimalizaci neveřejných rádiových sítí pro IZS ČR.

Od roku 2010 působí na ČTÚ v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií a v současné době se zaměřuje na oblast regulace družicových komunikačních systémů, oblast standardizace v elektronických komunikacích a zajišťuje podporu při tvorbě plánů využití rádiového spektra. Zastupuje ČTÚ v evropském institutu pro telekomunikační normy – ETSI.

UNIT s.r.o.   |   pořádající agentura

Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu vzdělávání: