Historie

Konference Radiokomunikace je nejvýznamnějším setkáním odborníků z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací v České republice. Letošní ročník nabídne průřez aktuálním stavem radiokomunikačního oboru, upozorní na novinky, vývoj a perspektivu do budoucna. Na přípravě této prestižní konference a jednotlivých přednášek se podílejí významní odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Historie konference Radiokomunikace se datuje k roku 1980, kdy bývalý předseda přípravného výboru Ing. Pavel Gregora převzal řízení Ústřední odborné skupiny radiokomunikací, která byla složkou Sekce spojů ČSVTS (Československé vědecko-technické společnosti). Tato skupina začala pořádat několik celostátních seminářů zaměřených na radiokomunikační témata. V roce 1984 bylo rozhodnuto, že se budou pořádat také velké konference.

O rok později proběhla v Olomouci třídenní konference s názvem Využití kmitočtového spektra, která je považována za základ současných konferencí. Od roku 1986 se akce koná v Pardubicích, v roce 1990 se začal používat současný název konference Radiokomunikace.

Do roku 1992 pořádal konferenci Dům techniky ČSVTS Pardubice, poté je organizace v rukou vzdělávací agentury UNIT Pardubice.

Přípravný výbor

Základním kamenem konference je tzv. přípravný výbor. Jeho členové se po celý rok pravidelně scházejí a připravují odborný program, navrhují lektory a garanty jednotlivých přednášek.
Zde jsou jeho dlouholetí členové a tvůrci letošního odborného programu:

Ing. Pavel Ellinger   |   předseda přípravného výboru   |   Český telekomunikační úřadIng. Pavel EllingerIng. Pavel Ellinger

Od roku 1999 pracovníkem ČTÚ, nejprve na pozici odborný referent pro pevnou službu na odboru správy kmitočtového spektra. 

V roce 2003 jmenován do funkce vedoucího oddělení pozemní pohyblivé služby na uvedeném odboru.
Po ročním působení ve zkušební komisi byl v roce 2008 pověřen také funkcí předsedy zkušební komise pro zkoušky radiooperátorů na území České republiky.

Mezi jeho záliby patří cestování a četba místopisů a cestopisů, ze sportu pak cyklistika, plavání a běžky.

Ing. Pavel Gregora   |   bývalý předseda přípravného výboruIng. Pavel Gregora
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, České radiokomunikace, nyní důchodce 

Po studiu na VŠE Praha v roce 1954 nastoupil do Oblastní správy radiokomunikací (později několikanásobná reorganizace až po České radiokomunikace), kde pracoval 40 let. Z toho 30 let jako vedoucí provozního výzkumu, pod který spadaly provozní laboratoře radiokomunikací s počtem pracovníků kolísajícím kolem 40. V roce 1994 nastoupil do úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kde pracoval 10 let, z toho 5 let jako vedoucí úřadu.

V roce 1968 jsem se zúčastnil akcí rozhlasového vysílání v srpnových událostech, za což jsem byl při pozdějších prověrkách zbaven funkce vedoucího a hrozilo mi propuštění z radiokomunikací. Výsledkem nakonec bylo pouze to, že se vystřídal ve funkci vedoucího se svým zástupcem a provozní výzkum jsem dále neoficielně vedl. Po několika letech  byl opět ustanoven vedoucím.

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.   |   ČVUT v Praze   |   Fakulta elektrotechnická   |   Katedra mikroelektroniky

Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Absolvoval FEL ČVUT v Praze (1978) obor Radioelektronika, profesorem v oboru Elektronika a lékařská technika byl jmenován v roce 2000 na ČVUT v Praze. Od roku 1997 vede katedru mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze. Je garantem magisterského a doktorského studijního oboru Elektronika, člen Grémia děkana FEL, od roku 2006 člen Vědecké rady FEKT VUT v Brně, v letech 2009 až 2014 byl člen Vědecké rady FTVS UK v Praze.

Od 1984 působí jako předseda a člen doktorských, magisterských a bakalářských komisí pro obhajoby, státní doktorské zkoušky a státní závěrečné zkoušky (ČVUT Praha, VUT Brno, STU Bratislava, ZU Plzeň, VŠCHT Praha, KHBO Belgie, Univ of Bournemouth, INPG Grenoble Francie), od 1997 Předseda oborové rady doktorského oboru Elektronika, FEL ČVUT v Praze, Předseda a člen oponentních rad MŠMT, MPO a dalších tuzemských i EU projektů, oponent a člen komisí pro obhajoby DrSc., předseda komisí pro profesorské a docentské jmenování (ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZU v Plzni, STU a SAV Bratislava), člen doktorských oborových rad (VUT FEKT, Brno, UTB FAI, Zlín). Působí jako předseda nebo člen programových a organizačních výborů českých i zahraničních konferencí, Člen IEEE, člen ISFA, člen dalších odborných a vědeckých orgánů s národní působností.

Zabývá se problematikou návrhu struktur mikrosenzorů a senzorových systémů, mikroaktuátorů a mikrosystémů, mikrosystémových mikrogenerátorů energie a jejich aplikacemi v elektronických přístrojích, diagnostice, biomedicíně a ochraně životního prostředí. Zkušenosti z oblasti návrhu a aplikací senzorů a mikrosystémů získal při zahraničních pobytech ve Velké Británii, Belgii a Francii a dále i při krátkodobých návštěvách pracovišť ve Španělsku, USA nebo Německu.

Za svého působení na FEL získal od roku 1996 více než 54 výzkumných a pedagogických projektů včetně grantů Evropské Unie (NATO, ENIAC, 5.RP, 6.RP, 7.RP, Horizont 2020, GA ČR, MŠMT, MV ČR a mnoho dalších).

Je autorem 1 monografie nakladatelství Academia, 6 skript a více než 260 odborných publikací ve vědeckých a odborných časopisech, konferenčních příspěvcích v oblasti mikrosenzorů a mikrosystémů. K těmto výsledků lze přidat i vyzvané přednášky na konferencích v ČR, Slovensku i v zahraničí.

Pedagogické aktivity jsou zaměřené na návrh a aplikace mikrosystémů, mikrosenzorů a senzorových systémů, aktuátorů, napájecích zdrojů a elektronických bezpečnostních systémů. Od roku 1982 vedl cca 170 diplomových a bakalářských prací, od roku 1995 cca 29 doktorských prací. Od roku 1990 zavedl a přednášel více než 20 předmětů v Bc., Mgr. a Ph.D studiu na fakultách FEL a FBMI ČVUT v Praze.

 

doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.   |   Západočeská Univerzita v Plznidoc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
Fakulta aplikovaných věd  |   katedra informatiky a výpočetní techniky   |  masopust@kiv.zcu.cz  

Absolvent VŠSE v Plzni, obor Elektronické počítače (1984), CSc. v oboru Radioelektronika na Ústavu radioelektroniky ČSAV (1988), docent v oboru Elektronika (1995).
V letech 2000 – 2003 děkan FEL ZČU v Plzni, od 1999 postupně člen vědeckých rad FEL ZČU, ZČU, FEL ČVUT Praha, FM TUL Liberec, FEKT VUT Brno a dalších akademických grémií.

Aktivity v oblastech:

  • Mobilní komunikace (projekty rádiových sítí např. PEGAS IZS ČR, MRS HM Prahy, rádiové sítě HS, budování GSM a UMTS sítí, GSM-R),
  • Digitální rozhlasové a televizní systémy (projekt a realizace digitalizace TV vysílání, člen akademické skupiny komise pro digitalizaci),
  • Satelitní systémy (projekt PilsenCUBE, projekt satelitů VZLUSAT-1 a VZLUSAT-2).
     

Ing. Karel Mikuláštík   |   ČVUT v PrazeIng. Karel Mikuláštík   |   Fakulta elektrotechnická  |  katedra radioelektroniky   |   T-Mobile Czech Republic a.s.  Ing. Pavel Ellinger

Absolvent ČVUT-FEL v Praze, obor Radioelektronika (2003). Působí v Laboratoři radiových vysílačů a přijímačů se zaměřením na systémy pro rozhlasové a televizní vysílání.

Mám 10 let praxe ve strategii a plánování mobilních sítí 2,3 a 4-té generace.

Mé zájmy jsou:

  • digitální rozhlasové vysílání,
  • práce se zvukovými signály, hudbou,
  • radiová měření a predikce šíření radiových signálů s následnou vizualizací v geografických informačních systémech (GIS),
  • systémy moderní elektrické železnice.

Ing. Olga Müllerová, CSc.   |  odborný konzultant, PrahaIng. Olga Müllerová, CSc.

Vystudovala specializaci radioelektronické systémy na ČVUT FEL, na kterou navázala externí aspiranturou z oblasti rozpoznávání řeči. V té době pracovala jako systémový inženýr v centrální výpočetním středisku Severočeských hnědouhelných dolů, kde byla členem týmu řešícího zavedení do provozu moderních operačních systémů na počítačích ICL, interaktivní přístup a síťovou architekturu.

Disertační práci již obhájila jako pracovník Výzkumného ústavu spojů (nyní TESTCOM), kde se v rámci skupiny spektrum-družice zabývala výpočty a databázemi pro koordinace rádiových služeb a pro návrhy radioreléových tras, a ochrannými poměry.

Po roce 1990 pracovala v oblasti IT v podnicích Škodaexport, Národní informační středisko (na projektu plnotextové strukturované databanky právních informací) a u firmy APP Systems (analytik komunikační vrstvy metasystému statistických údajů ČNB). Od 2001 do 2016 byla zaměstnancem Českého telekomunikačního úřadu se zaměřením na spolupráci především se zahraničními odbornými skupinami organizací OECD a CEPT.

Ing. Martin Roztočil   |   konzultant Marro, s.r.o.Ing. Martin Roztočil

Pracuje 35 let v telekomunikačním oboru, převážně se zaměřením na televizní a rozhlasové vysílání a nyní také jako konzultant v mediích. Působí rovněž v oblasti optimalizace procesního řízení společností a jako manažer projektů.  

Ing. Václav Udatný   |  VAUD, konzultant v oboru elektronických medií   |   Ing. Pavel Ellinger

Ing. Václav Udatný

Od ukončení studia audiovizuálního oboru na FEL ČVUT se věnuje oblasti přenosu televizního signálu jak pro kontribuci do studií, tak distribuci vysílání nejenom v českém prostředí, ale i ve spolupráci s Evropskou rozhlasovou unií EBU. Od roku 1993 podniká jako konzultant v oblasti elektronických medií, spolupracoval při uvedení do provozu a testech způsobilosti pozemní satelitní stanice v Bukurešti, navrhoval přerozdělení kmitočtového satelitního spektra na pronajatých transpondérech pro sdružení evropských soukromých televizí s využitím DVB-S2.

Účastnil se na sestavování prvního D-booku při přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, monitoroval český trh satelitního vysílání pro zahraničního operátora a jako volný publicista byl externím spolupracovníkem časopisu Sdělovací technika, autorem článků a fotoreportáží na DigiZone.cz se zaměřením na kmitočtovou problematiku, telekomunikace a šíření videoprogramů.

V současné době přispívá na server televizniweb.cz, zejména v souvislosti s přechodem na DVB-T2. Jeho koníčkem je fotografování a zpracování videa.

 

doc. Ing. Václav Žalud, CSc.   |   České vysoké učení technické Prahadoc. Ing. Václav Žalud, CSc.
Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky

Po studiu na Fakultě slaboproudé elektrotechniky ČVUT v Poděbradech nastoupil zde v r. 1960 jako asistent a v roce 1969 získal, již na FEL ČVUT v Praze, titul kandidáta věd CSc. Na počátku následujících 20 let totality mu bylo z důvodů opozičních názorů na tehdejší „normalizaci“ zrušeno členství v KSČ a zcela zaražen kariérní postup. Kromě výuky mu bylo dovoleno publikovat, ovšem jen na domácí půdě. V roce 1980 mu však nakladatelství „Sovětskoje radio“ v Moskvě vydalo knižně - přes odpor domácích stranických orgánů - jeho habilitační práci „Polovodičové obvody s malým šumem“, kterou podal již v roce 1971, avšak tehdejším vedením FEL, bylo její přijetí odmítnuto. V roce 1981 mu bylo konečně dovoleno tuto práci obhájit a získat tak docenturu na FEL ČVUT. Na této škole pracuje jako emeritní zaměstnanec dodnes.

V rámci svého pedagogického působení Doc. Žalud zavedl na katedře radioelektroniky FEL několik nových předmětů, z nichž nejzávažnější byla „Moderní přijímací technika“ (1987) a „Mobilní komunikace“ (1996). K úspěšnému zakončení dovedl studium celkem 6 kandidátů a 4 doktorů věd (CSc resp. Phd.). Doc. Žalud je autorem zhruba 50 časopiseckých prácí v domácích odborných časopisech a také autorem, nebo spoluautorem osmi knižních publikací. Z těch jsou nejznámnější „Selektivní radioelektronická zařízení (SNTL 1983), dále „Vf. přijímací technika“ (SNTL 1987) a také „Moderní radioelektronika“ (1. vyd. ČVUT 1994, další vydání BEN Praha 2000 a 2006). Kromě toho jmenovaný úspěšně vyřešil v rámci spolupráce FEL s praxí cca 10 výzkumných úkolů (např. „Selektivní mikrovoltmetr 900 až 1800 MHz pro měření tv družicových přijímačů“ a další).

Ing. Jaromír Žiška   |   Český telekomunikační úřad, Oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Ing. Jaromír Žiška

V roce 1986 absolvoval FEL ČVUT v Praze a rok poté nastoupil do Československé televize. V období 1997 až 2002 byl zaměstnán ve společnosti Eurotel v oddělení rádiového plánování. Dále pracoval v oboru elektronických komunikací na Ministerstvu vnitra ČR, kde zastával pozici vedoucího oddělení radiokomunikací, které zajišťovalo výstavbu a optimalizaci neveřejných rádiových sítí pro IZS ČR.

Od roku 2010 působí na ČTÚ v oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií a v současné době se zaměřuje na oblast regulace družicových komunikačních systémů, oblast standardizace v elektronických komunikacích a zajišťuje podporu při tvorbě plánů využití rádiového spektra. Zastupuje ČTÚ v evropském institutu pro telekomunikační normy – ETSI.

UNIT s.r.o.   |   pořádající agentura

Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu vzdělávání: