PŘEDNÁŠEJÍCÍ

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra biomedicínské informatiky

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, doktorské studium na  Vysoké škole ekonomické FIS. 

Po určité době strávené v různých pozicích v praxi od roku 1993 působí v akademické sféře. V současné době na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, kde kromě jiného učí předměty zaměřené na bezpečnost IT. Mimo to působí jako lektor v oblasti kybernetické bezpečnosti a jako odborný expert pro posuzování  grantů (MŠMT, MMR). Je autorem řady publikací jak odborných, tak i popularizačních.

Mezi její odborné zájmy patří bezpečnost IT zejména ve zdravotnictví, vztah IT a práva aj. Od roku 2003 je  národní delegát České republiky v International Federation for Information Processing v TC 11 (Bezpečnost).

Ing. Ladislav Císař   |   ViaSat Praha

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Studoval MFF a FF UK Praha, CSc v Akademii věd ČR. Řadu let působil na Federálním statistickém úřadu, posléze v několika soukromých IT firmách (APP, ICZ). Od roku 1998-2002 pracoval jako poradce ministrů vlády ČR, v období 2002-2005 jako poradce správních orgánů společnosti Český Telecom. V letech 2005-2015 byl členem Rady ČTÚ, v období 2006-2013 jako předseda Rady ČTÚ. Od roku 2015 je poradcem MPO.

Problematice DTT se věnuje systematicky od roku 2005 – vedl Technickou skupinu, byl členem Národní koordinační skupiny při přechodu na digitální televizní vysílání. Je spoluautorem knihy, věnované procesu přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Poznatky z přechodu na DTT prezentoval na řadě seminářů a konferencí i na mezinárodní úrovni.

Od 2015 je předsedou expertní skupiny MPO pro přípravu Strategie rozvoje DTT.

Ing. Dalibor Fanta    |   Státní plavební správa

Ing. Dalibor Fanta

Absolvent ČVUT v Praze, Fakulty stavební oboru vodního hospodářství a vodních staveb.

Aktuálně pracuje jako vedoucí oddělení informačních technologií odboru kontroly a metodiky na Státní plavební správě, kde se kromě interních IT záležitostí zabývá správou a zaváděním Říčních informačních služeb (RIS) pro vnitrozemskou plavbu na evropských standardech.

Ing. Martin Hanuš   |   Český telekomunikační úřad

Ing. Pavel Hanuš  |   Česká televize

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.  |  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.

Absolvent oboru Teleinformatika na VUT v Brně FEKT. Aktuálně pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník na Ústavu telekomunikací, VUT v Brně se zaměřením primárně na oblast moderních technologií a služeb bezdrátových a mobilních sítí budoucích generací, komunikačních protokolů a aplikací využívaných v oblasti Internetu věcí (IoT) a modelování spokojenosti uživatelů se síťovými službami.

V rámci vyžádaných přednášek prezentoval vybrané výsledky své práce na odborných pracovištích ve Finsku, Itálii, Rakousku, Rusku, Španělsku či USA. Je koordinátorem několika výzkumných projektů zabývajících se problematikou 4G/5G mobilních sítí nebo IoT. Úzce spolupracuje s řadou významných představitelů průmyslu z oblasti ICT (Telekom Austria Group, Electrolux, Honeywell, Konica Minolta, T-Mobile, atd.).

Ve výše uvedených oblastech je (spolu-)autorem více než 70 mezinárodních či národních vědeckých publikací.

doc. Ing. Jiří Chod, CSc.   |   ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.  |   Státní zdravotní ústav

Narodil se v Kladně v roce 1980. V roce 2006 obhájil doktorskou práci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 2015 získal na téže fakultě pozici docenta. Jeho domácí pracoviště je katedra elektromagnetického pole. Od roku 2006 je vedoucím Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu v Praze.

Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří šíření elektromagnetických vln v komplexním prostředí, teorie elektromagnetického pole, numerické metody a optimalizace.

V rámci práce ve Státním zdravotním ústavu se podílel na přípravě české i evropské legislativy týkající se ochrany zdraví před neionizujícím zářením.

Ing. Dušan Líška, CSc.   |   odborný konzultant, Praha

Ing. Dušan Líška, CSc.

Absolvent ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické, specializace Rozhlasová, filmová a televizní technika v roce 1959, CSc. od roku 1978.

Ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize (VÚRT) v Praze pracoval jako specialista v oboru zpracování analogových a digitálních televizních obrazových signálů postupně jako vedoucí výzkumné laboratoře a od roku 1990 vedoucí výzkumné skupiny televize a zástupce ředitele VÚRT.

V letech 1996 až 1998 pracoval jako specialista televizní techniky v České televizi Praha a v období 1998 až 2003 v Českých radiokomunikacích. Byl řešitelem tří generací unikátního odbavovacího zařízení pro televizní střediska v Praze a Bratislavě, včetně funkčního vzorku prvního počítačem řízeného automatizovaného systému odbavování. Přes tato zařízení zahájila ČST v roce 1973 pravidelné vysílání barevné televize.

V Českých radiokomunikacích jako specialista na televizní digitální techniku v roce 1999 zahájil experimentální vysílání T-DAB a v roce 2000 experimentální vysílání DVB-T v Praze. Byl činný v různých mezinárodních organizacích, zejména v Evropské rozhlasové a televizní unii EBU šest let jako člen 13členného výboru Broadcasting Management Committee.

Devět let přednášel jako externista na Fakulte elektrotechnické ČVUT digitální televizi a digitální rozhlas. Dnes působí jako nezávislý specialista v oboru digitální televize.

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně v roce 1970.  Poté působil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v oddělení vysokofrekvenční spektroskopie. Od roku 1990 vedl oddělení nukleární magnetické rezonance.

V roce 2002 přešel do Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně kde působí dosud. Podílel se na několika dosud nejvýznamnějších projektech organizace AMSAT, jejíž je doživotním členem. Za podíl na návrhu a konstrukci palubního komunikačního zařízení družice Phase III-D získal plaketu AMSAT, Za výsledky výzkumu v oblasti družicové komunikace obdržel cenu rektora VUT a spolu se svými doktorandy cenu Siemens (2004).  V roce 2007 mu za výsledky výzkumu byla udělena cena ministra školství České republiky.

Dlouhodobě se zabývá příjmem extrémně slabých signálů, zvláště extraterestrického původu a to jej přivedlo ke komunikaci odrazem od měsíčního povrchu.

Ing. Tomáš Novotný   |   Forsolution LTD.  

RNDr. Radim Pařízek   |   Digital Broadcasting s.r.o.RNDr. Radim Pařízek

Absolvent Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Úspěšný podnikatel v oblasti médií od roku 1998, leader a bubeník kapely Citron a vlastník nahrávacího studia Citron.
Je majitelem Radia Čas, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic na Moravě, Radia Čas Rock, televizních stanic Pohoda-Relax a Rebel a provozovatelem slevového portálu Radiomat.

Provozuje také celoplošné zemské multiplexy 4 s pokrytím 95,5% a MPx1a/RS7 s pokrytím 85 % s trvale rostoucí penetrací.

Ing. Vladimír Petržílka   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRIng. Vladimír Petržílka

  • Absolvent ČVÚT Praha – fakulta elektrotechnická, obor rádio a televize

Praxe
V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor implementace strukturálních fondů. Působí také jako manažer řady projektů v oblasti CATV (kabelové televize) a FTTH (internetové připojení optickými kabely). Bohaté zkušenosti získal také ve společnostech:

  • České Radiokomunikaceí
  • Elektronika
  • TES Media
  • Karneval Media LTD
  • Stream Communications Polsko
  • Rio Media a.s.

Ing. Marcel Procházka   |   České Radiokomunikace a.s.

Ing. Marcel ProcházkaJe ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa. 

Ing. Tomáš Řapek   |   TELEKO, s.r.o.

Absolvent ČVUT v Praze obor elektro inženýrství.

11 let pracoval v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jako vedoucí technického oddělení. Od roku 2004 je jednatelem společnosti Teleko, s.r.o., která provozuje 17 rozhlasových vysílačů v pásmu FM po celém území České republiky, což představuje více než 30 % pokrytého území ČR.
Působí také jako předseda představenstva Teleko Digital, a.s.

Jeho prací a zároveň koníčkem se stala oblast FM a digitálního rozhlasového vysílání (Digital Audio Broadcasting).

Ing. Milan Soukup   |   Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Absolvent Vysoké školy dopravní Žilina, provoz a ekonomika letecké dopravy. V letech 1976-1989 programátor a systémový inženýr Řízení letového provozu ČR. 1990 až 1999 práce pro různé subjekty v IT projektech, většinou zaměřených na datové komunikace.

V letech 2000 až 2016 práce pro společnost CS Soft, výrobce SW pro služby řízení letového provozu, participace v projektech zejména mimo ČR.
Od roku 2000 až doposud také externí spolupracovník ŘLP ČR, odpovědnost za údržbu a modifikace ATM systému fy Thales a dále návrh, implementace a provoz datalinkových služeb.

Marek Šottl   |   T- Mobile

Ing. Ondřej Šváb   |   Ministerstvo dopravy České republiky, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací

Prof. Ing. František Vejražka, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektronikyProf. Ing. František Vejražka, CSc.

Profesor Vejražka působí na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Dvanáct let vedl katedru, dva roky byl proděkanem fakulty a devět let prorektorem ČVUT.

Odborně se věnuje rádiové navigaci. Jeho výsledky našly před časem praktické uplatnění v doporučení pro vybavení letadel ČSA, které umožnilo bezproblémově provádět transatlantické lety.

Nejdelší etapu svého života věnoval prof. Vejražka výzkumu, konstrukci a aplikacím družicových navigačních systémů, jakými jsou americký GPS, ruský GLONASS, evropské Galileo, čínské Beidou a indický IRNSS. Významně přispěl k praktickému využívání zejména GPS v řadě oborů našeho národního hospodářství. Měl významný podíl na zavedení systému GPS do armády České republiky, přispěl k jeho nasazení českými jednotkami SFOR v bývalé Jugoslávii. Vede stočlenný tým pracující na projektu zlepšení družicové navigace v nepříznivých podmínkách.

Vedl českou účast na projektu přijímače družicové navigace Galileo řešeném italskou firmou Laben. Aktivně se podílel na jednání OSN ve Vídni o sblížení systémů GPS a Galileo. Byl zvolen Fellow Královského institutu navigace v Londýně. Je místopředsedou pro Evropu výboru CGSIC-IISC (Civil GPS System Information Committee – International Interface Sub-Committee) při Ministerstvu dopravy USA. Působí také v redakčních radách odborných časopisů GPS World a Inside GNSS vydávaných ve Spojených státech. Přednesl řadu odborných příspěvků na zahraničních konferencích, mnoha konferencím předsedal. Jeho vystoupení byla oceněna, např. plaketou GPS Summit na konferenci ve Spojených státech, cenou za nejlepší konferenční příspěvek ve Gdyni, plaketou za přednášku v Hong Kongu. Významné je jeho jmenování členem poradního výboru MEAG Evropské komise v Bruselu a jmenování členem komise Galileo Scientific Advisory Committee při Evropské kosmické agentuře v Paříži.

Byl vyznamenán stříbrnou medailí předsedy Senátu ČR. Má vynikající a oceňované pedagogické výsledky; obětavě předává své znalosti a výsledky studentům a spolupracovníkům.

Ing. Tomáš Vik   |   Český telekomunikační úřad

Ing. Tomáš Vik

Celý svůj profesní život se zabývá problematikou rádiového příjmu a měření rádiových zařízení, nejdříve v Inspektorátu radiokomunikací, od roku 1993 pak v Českém telekomunikačním úřadě.

V současné době pracuje v oddělení technické podpory Brno, kde se zabývají kontrolou rádiového spektra, rádiových zařízení a sítí, řešení stížností na rušení, měření pokrytí signály radiokomunikačních sítí, otázkám EMC a v těchto oblastech i technickou podporou ostatních oddělení ČTÚ.

Ing. Karel Zýka   |   Český rozhlasIng. Karel Zýka width=

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií. 

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem Odboru techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Mezi jeho koníčky patří zejména hudba, turistika, média a také renovace starých syntezátorů. 
karel.zyka@rozhlas.cz  |  tel.: (+420) 221 553 250