PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Michal Bureš   |   České Radiokomunikace, a.s.

Ing. Michal Bureš

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor Radioelektronika. V roce 2003 nastoupil do technického rozvoje v Českých Radiokomunikacích, kde se zabýval vysílacími technologiemi a kmitočtovým inženýringem.

V době přechodu z analogového na digitální televizní vysílání vedl tým, který měl na starosti technické řešení kompletního vysílacího řetězce od distribuce signálu z TV studií k head-endu až po vysílací anténní systémy včetně zajištění potřebné investiční výstavby.  Mezi další úspěšně realizované projekty patří technické řešení distribuce modulační ho signálu k DVB-T  vysílačům MUXu 1 a digitální distribuce k VKV vysílačům Českého rozhlasu.

Momentálně má na starosti inženýring vysílacích technologií a mimo jiné pracuje na přechodu z DVB-T na DVB-T2 a přípravě vysílání T-DAB. Do jeho kompetence spadá i certifikace DVB-T2 přijímačů, kterou se svým týmem zajišťuje.

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra biomedicínské informatiky

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, doktorské studium na  Vysoké škole ekonomické FIS. 

Po určité době strávené v různých pozicích v praxi od roku 1993 působí v akademické sféře. V současné době na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, kde kromě jiného učí předměty zaměřené na bezpečnost IT. Mimo to působí jako lektor v oblasti kybernetické bezpečnosti a jako odborný expert pro posuzování  grantů (MŠMT, MMR). Je autorem řady publikací jak odborných, tak i popularizačních.

Mezi její odborné zájmy patří bezpečnost IT zejména ve zdravotnictví, vztah IT a práva aj. Od roku 2003 je  národní delegát České republiky v International Federation for Information Processing v TC 11 (Bezpečnost).

Ing. Ladislav Císař   |   ViaSat PrahaIng. Ladislav Císař

V roce 1973 absolvoval fakultu elektrotechniky ČVUT na katedře RFT v oboru akustika. Při studiu pracoval jako divadelní zvukař. Nastoupil jako technik slaboproudu na výstavbě festivalového kina Thermal v Karlových Varech.

Po základní vojenské službě nastoupil k Radiokomunikacím jako technik údržby TV vysílačů, od roku 1977 jako vedoucí údržby TV vysílačů v oblasti Západních Čech. V Západních Čechách byl tehdy projektován a testován systém SDOK – dálkové ovládáni TV stanic a celých objektů. Od roku 1978 spolupracoval s Výzkumným ústavem spojů na tomto projektu – pravděpodobně prvním a jediném systému tohoto typu v zemích RVHP, který byl úspěšně realizován - kolem roku 1980 (ke stažení obsluh z TV objektů však došlo až po roce 1989). Systém fungoval až do konce 90. let, kdy morálně zastaral a byl nahrazen systémem Honeywel.

V roce 1987 nastoupil jako technik mezinárodní koordinace do OIRT Praha, později zde zastával funkci vedoucího mezinárodní koordinace TV přenosů, pracoval jako koordinátor EBU-OIRT na přenosech ze sportovních akcí (Olymiada Calgary, Albertville, Barcelona atd.). V roce 1989 pracoval jako vedoucí TV –Radio Master Control Room na Festivalu mládeže v Severni Korei.

Po sloučení OIRT s EBU v roce 1992 pomáhal koordinovat výstavbu satelitních kontribučních stanic v nových členských zemích EBU (cca 12  pozemních stanic 9 m a 13 m v Ku pásmu - pro firmu Scientific Atlanta). Ve spolupráci s dánskou firmou RE Technology (později BarcoNet) se podílel na  digitalizaci příspěvkových i distribučních linek pro Telekom a Český Rozhlas, dále digitalizaci distribučních TV kanálů (SDH, ATM) pro Telekom i České radiokomunikace. Účastnil se a koordinoval projekty prvních tří  DVB T multiplexů v České republice na straně dodavatele, firmy Scientific Altanta , později Cisco.

Od roku 2001 dodnes pracuje pro společnost ViaSat Inc. převážně v zemích východní Evropy v oblasti satelitních datových sítí a satelitni TV. A protože ViaSat je jakýmsi pionýrem ve využití satelitního Ka pásma pro datové přenosy, snaží se propagovat tuto technologii také v Evropě.

Ing. Martin Dufek   |   ELDIS Pardubice

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Studoval MFF a FF UK Praha, CSc v Akademii věd ČR. Řadu let působil na Federálním statistickém úřadu, posléze v několika soukromých IT firmách (APP, ICZ). Od roku 1998-2002 pracoval jako poradce ministrů vlády ČR, v období 2002-2005 jako poradce správních orgánů společnosti Český Telecom. V letech 2005-2015 byl členem Rady ČTÚ, v období 2006-2013 jako předseda Rady ČTÚ. Od roku 2015 je poradcem MPO.

Problematice DTT se věnuje systematicky od roku 2005 – vedl Technickou skupinu, byl členem Národní koordinační skupiny při přechodu na digitální televizní vysílání. Je spoluautorem knihy, věnované procesu přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Poznatky z přechodu na DTT prezentoval na řadě seminářů a konferencí i na mezinárodní úrovni.

Od 2015 je předsedou expertní skupiny MPO pro přípravu Strategie rozvoje DTT.

Ing. Marek Ebert   |   Český telekomunikační úřad, ředitel sekce regulaceIng. Marek Ebert

V telekomunikačním oboru oboru působí od střední školy, přes VŠ i celý profesní život.

Na  ČTÚ je zaměstnán od počátku, nejprve jako ředitel odboru pro oblast severočeskou, pak od roku 2001 jako ředitel odboru regulace a aktuálně zastává pozici ředitele sekce regulace. Do jeho sekce patří mimo útvaru strategie a regulačních útvarů (technická i ekonomické regulace) především útvar či odbor správy kmitočtového spektra.

Ing. Dalibor Fanta    |   Státní plavební správa

Ing. Dalibor Fanta

Absolvent ČVUT v Praze, Fakulty stavební oboru vodního hospodářství a vodních staveb.

Aktuálně pracuje jako vedoucí oddělení informačních technologií odboru kontroly a metodiky na Státní plavební správě, kde se kromě interních IT záležitostí zabývá správou a zaváděním Říčních informačních služeb (RIS) pro vnitrozemskou plavbu na evropských standardech.

Ing. Martin Hanuš   |   Český telekomunikační úřad

Ing. Pavel Hanuš  |   Česká televize

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.  |  VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací

doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D.

Absolvent oboru Teleinformatika na VUT v Brně FEKT. Aktuálně pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník na Ústavu telekomunikací, VUT v Brně se zaměřením primárně na oblast moderních technologií a služeb bezdrátových a mobilních sítí budoucích generací, komunikačních protokolů a aplikací využívaných v oblasti Internetu věcí (IoT) a modelování spokojenosti uživatelů se síťovými službami.

V rámci vyžádaných přednášek prezentoval vybrané výsledky své práce na odborných pracovištích ve Finsku, Itálii, Rakousku, Rusku, Španělsku či USA. Je koordinátorem několika výzkumných projektů zabývajících se problematikou 4G/5G mobilních sítí nebo IoT. Úzce spolupracuje s řadou významných představitelů průmyslu z oblasti ICT (Telekom Austria Group, Electrolux, Honeywell, Konica Minolta, T-Mobile, atd.).

Ve výše uvedených oblastech je (spolu-)autorem více než 70 mezinárodních či národních vědeckých publikací.

doc. Ing. Jiří Chod, CSc.   |   ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.  |   Státní zdravotní ústav

doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.

Narodil se v Kladně v roce 1980. V roce 2006 obhájil doktorskou práci na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 2015 získal na téže fakultě pozici docenta. Jeho domácí pracoviště je katedra elektromagnetického pole. Od roku 2006 je vedoucím Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření při Státním zdravotním ústavu v Praze.

Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří šíření elektromagnetických vln v komplexním prostředí, teorie elektromagnetického pole, numerické metody a optimalizace.

V rámci práce ve Státním zdravotním ústavu se podílel na přípravě české i evropské legislativy týkající se ochrany zdraví před neionizujícím zářením.

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.   |   VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

Absolvoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně v roce 1970.  Poté působil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v oddělení vysokofrekvenční spektroskopie. Od roku 1990 vedl oddělení nukleární magnetické rezonance.

V roce 2002 přešel do Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně kde působí dosud. Podílel se na několika dosud nejvýznamnějších projektech organizace AMSAT, jejíž je doživotním členem. Za podíl na návrhu a konstrukci palubního komunikačního zařízení družice Phase III-D získal plaketu AMSAT, Za výsledky výzkumu v oblasti družicové komunikace obdržel cenu rektora VUT a spolu se svými doktorandy cenu Siemens (2004).  V roce 2007 mu za výsledky výzkumu byla udělena cena ministra školství České republiky.

Dlouhodobě se zabývá příjmem extrémně slabých signálů, zvláště extraterestrického původu a to jej přivedlo ke komunikaci odrazem od měsíčního povrchu.

Ing. Roman Kropáček   |   RTI cz s.r.o.

Ing. Roman Kropáček

Celý profesní život se zabývá rozhlasovým vysíláním a vším, co s rádiem souvisí. První zkušenosti získal v Českém rozhlase v Plzni, kde pracoval čtyři roky v oddělení přenosové techniky. Dalších 14 let působil v rádiu Proton (později Kiss Proton), kde odpovídal za kompletní technický chod rádia. (včetně produkce, výroby zvukových obalů a reklamních spotů).

Od roku 2009 - provozní ředitel telekomunikační firmy RTI cz s.r.o., která provozuje analogové a digitální rozhlasové i televizní vysílání.

Digitálním rozhlasovým vysíláním se začal zabývat od roku 2007. Podílel se na několika pilotních projektech DAB vysílání v České republice, spolupracuje s techniky vysílače Bayerische Rundfunk – Hohenbogen, mezinárodní organizací WorldDAB a byl u zrodu zahájení vysílání digitálního rozhlasu DAB+ v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Autor projektů na podporu DAB vysílání:

 • Digitální rozhlas do škol
 • Den s digitálním rádiem
 • DAB rádio pro nevidomé a slabozraké
 • Digitalradiodab.cz - webový portál věnovaný DAB vysílání.

Práce a digitální rozhlas DAB je jeho velkým koníčkem.

Ing. Dušan Líška, CSc.   |   odborný konzultant, Praha

Ing. Dušan Líška, CSc.

Absolvent ČVUT Praha, Fakulty elektrotechnické, specializace Rozhlasová, filmová a televizní technika v roce 1959, CSc. od roku 1978.

Ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize (VÚRT) v Praze pracoval jako specialista v oboru zpracování analogových a digitálních televizních obrazových signálů postupně jako vedoucí výzkumné laboratoře a od roku 1990 vedoucí výzkumné skupiny televize a zástupce ředitele VÚRT.

V letech 1996 až 1998 pracoval jako specialista televizní techniky v České televizi Praha a v období 1998 až 2003 v Českých radiokomunikacích. Byl řešitelem tří generací unikátního odbavovacího zařízení pro televizní střediska v Praze a Bratislavě, včetně funkčního vzorku prvního počítačem řízeného automatizovaného systému odbavování. Přes tato zařízení zahájila ČST v roce 1973 pravidelné vysílání barevné televize.

V Českých radiokomunikacích jako specialista na televizní digitální techniku v roce 1999 zahájil experimentální vysílání T-DAB a v roce 2000 experimentální vysílání DVB-T v Praze. Byl činný v různých mezinárodních organizacích, zejména v Evropské rozhlasové a televizní unii EBU šest let jako člen 13členného výboru Broadcasting Management Committee.

Devět let přednášel jako externista na Fakulte elektrotechnické ČVUT digitální televizi a digitální rozhlas. Dnes působí jako nezávislý specialista v oboru digitální televize.

RNDr. Radim Pařízek   |   Digital Broadcasting s.r.o.RNDr. Radim Pařízek

Absolvent Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Úspěšný podnikatel v oblasti médií od roku 1998, leader a bubeník kapely Citron a vlastník nahrávacího studia Citron.
Je majitelem Radia Čas, jedné z nejposlouchanějších rozhlasových stanic na Moravě, Radia Čas Rock, televizních stanic Pohoda-Relax a Rebel a provozovatelem slevového portálu Radiomat.

Provozuje také celoplošné zemské multiplexy 4 s pokrytím 95,5% a MPx1a/RS7 s pokrytím 85 % s trvale rostoucí penetrací.

Ing. Vladimír Petržílka   |   Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRIng. Vladimír Petržílka

 • Absolvent ČVÚT Praha – fakulta elektrotechnická, obor rádio a televize

Praxe
V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor implementace strukturálních fondů. Působí také jako manažer řady projektů v oblasti CATV (kabelové televize) a FTTH (internetové připojení optickými kabely). Bohaté zkušenosti získal také ve společnostech:

 • České Radiokomunikaceí
 • Elektronika
 • TES Media
 • Karneval Media LTD
 • Stream Communications Polsko
 • Rio Media a.s.

Ing. Marcel Procházka   |   České Radiokomunikace a.s.

Ing. Marcel ProcházkaJe ředitelem regulace a strategie Českých Radiokomunikací. Před příchodem do ČRa působil ve vedení kabelových společností Kabel Plus/UPC a Karneval Media s odpovědností za technický provoz a rozvoj nových služeb.

V minulých letech se v ČRa významně podílel na rozvoji celorepublikové WiMAX sítě, přípravě a zahájení poskytování cloud computing služeb, datových center a DVB-T vysílání. 

Dnes pracuje na přípravě přechodu na novou generaci televizního vysílání DVB-T2, digitalizaci rozhlasového vysílání DAB a celkovým strategickým směrováním ČRa. 

Ing. Milan Soukup   |   Řízení letového provozu České republiky, s.p.Ing. Milan Soukup

Absolvent Vysoké školy dopravní Žilina, provoz a ekonomika letecké dopravy. V letech 1976-1989 programátor a systémový inženýr Řízení letového provozu ČR. 1990 až 1999 práce pro různé subjekty v IT projektech, většinou zaměřených na datové komunikace.

V letech 2000 až 2016 práce pro společnost CS Soft, výrobce SW pro služby řízení letového provozu, participace v projektech zejména mimo ČR.
Od roku 2000 až doposud také externí spolupracovník ŘLP ČR, odpovědnost za údržbu a modifikace ATM systému fy Thales a dále návrh, implementace a provoz datalinkových služeb.

Ing. Pavel Šístek   |   Český telekomunikační úřadIng. Pavel Šístek

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze v roce 2001. Působil v řadě rozličných oblastí

 • v soukromé i státní sféře,
 • v laboratoři pro neionizující elektromagnetická pole a záření,
 • působil rovněž v oblasti tvorby animovaných filmů na pražské VŠUP,
 • amimo jiné v oblasti ekonomických hodnocení a financování projektů SFEU.

Poslední dekádu se zaměřil na telekomunikace a věnuje se v ČTÚ koncepční a strategické činnosti se zaměřením na oblast rádiových kmitočtů. Připravuje návrhy národních podmínek využití rádiového spektra, podílí se na zpracování národních strategických dokumentů v oblasti bezdrátových komunikací, spolupracuje na rozvoji konceptu Open Data a účastní se zajištění provozu a rozvoje některých národních i evropských informačních portálů v oblasti rádiového spektra.

Ing. Marek Šottl   |   T- Mobile

Ing. Marek Šottl

Profesní dráhu zahájil jako PHP developer se zaměřením na front end aplikace a pokračoval jako analytik a specialista IT bezpečnosti ve společnostech Airbank a Homecredit. Má zkušenosti také jako manažer informační bezpečnosti ve společnosti Hypoteční banka a.s., kde řídil implementaci SIEM řešení.

Od roku 2015 působí mezinárodně jako konzultant pro aplikace a infrastrukturu na mezinárodních projektech skupiny Deutsche Telekom ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Je expertem v bezpečnosti aplikačního vývoje, v penetračním testování, v produktových evaluacích a architektuře informační bezpečnosti. Mezi jeho pracovní zkušenosti patří významné IT projekty v zemích jako je Španělsko, Německo, Chorvatsko, Holandsko, Brunej a další. Mimo jiné se zabývá vyhodnocováním bezpečnosti a penetračními testy IoT zařízení a platforem.
Je držitelem certifikací jako je CISSP, CEH a nebo ITIL.

Ing. Ondřej Šváb   |   Ministerstvo dopravy České republiky, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikacíIng. Ondřej Šváb

Od roku 1999 spolupracuje se Štefánikovou hvězdárnou v Praze. Vystudoval obor Krajinné a pozemkové úpravy na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, kde prohloubil své znalosti zejména v družicové navigaci a pozorování Země. Od roku 2012 je vedoucím oddělení kosmických technologií a aplikací na Ministerstvu dopravy, které je odpovědné za zapojení ČR do Evropské kosmické agentury (ESA), program Galileo a spoluodpovídá za evropský program pozorování Země Copernicus.

Jeho profilovými oblastmi jsou pozorování Země, družicová navigace a geoinformatika. Je delegátem ČR do Programové rady ESA pro pozorování Země (PB-EO) a do Technické poradní skupiny pro využití dat pozorování Země DOSTAG a zastupuje ČR v Copernicus Committee v Evropské komisi a v dalších skupinách zaměřených na kosmické aktivity.

Podílí se na formulaci strategických dokumentů vlády, jako je Národní kosmický plán či Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice.

Prof. Ing. František Vejražka, CSc.   |   ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektronikyProf. Ing. František Vejražka, CSc.

Profesor Vejražka působí na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Dvanáct let vedl katedru, dva roky byl proděkanem fakulty a devět let prorektorem ČVUT.

Odborně se věnuje rádiové navigaci. Jeho výsledky našly před časem praktické uplatnění v doporučení pro vybavení letadel ČSA, které umožnilo bezproblémově provádět transatlantické lety.

Nejdelší etapu svého života věnoval prof. Vejražka výzkumu, konstrukci a aplikacím družicových navigačních systémů, jakými jsou americký GPS, ruský GLONASS, evropské Galileo, čínské Beidou a indický IRNSS. Významně přispěl k praktickému využívání zejména GPS v řadě oborů našeho národního hospodářství. Měl významný podíl na zavedení systému GPS do armády České republiky, přispěl k jeho nasazení českými jednotkami SFOR v bývalé Jugoslávii. Vede stočlenný tým pracující na projektu zlepšení družicové navigace v nepříznivých podmínkách.

Vedl českou účast na projektu přijímače družicové navigace Galileo řešeném italskou firmou Laben. Aktivně se podílel na jednání OSN ve Vídni o sblížení systémů GPS a Galileo. Byl zvolen Fellow Královského institutu navigace v Londýně. Je místopředsedou pro Evropu výboru CGSIC-IISC (Civil GPS System Information Committee – International Interface Sub-Committee) při Ministerstvu dopravy USA. Působí také v redakčních radách odborných časopisů GPS World a Inside GNSS vydávaných ve Spojených státech. Přednesl řadu odborných příspěvků na zahraničních konferencích, mnoha konferencím předsedal. Jeho vystoupení byla oceněna, např. plaketou GPS Summit na konferenci ve Spojených státech, cenou za nejlepší konferenční příspěvek ve Gdyni, plaketou za přednášku v Hong Kongu. Významné je jeho jmenování členem poradního výboru MEAG Evropské komise v Bruselu a jmenování členem komise Galileo Scientific Advisory Committee při Evropské kosmické agentuře v Paříži.

Byl vyznamenán stříbrnou medailí předsedy Senátu ČR. Má vynikající a oceňované pedagogické výsledky; obětavě předává své znalosti a výsledky studentům a spolupracovníkům.

Ing. Tomáš Vik   |   Český telekomunikační úřadIng. Tomáš Vik

Celý svůj profesní život se zabývá problematikou rádiového příjmu a měření rádiových zařízení, nejdříve v Inspektorátu radiokomunikací, od roku 1993 pak v Českém telekomunikačním úřadě.

V současné době pracuje v oddělení technické podpory Brno, kde se zabývají kontrolou rádiového spektra, rádiových zařízení a sítí, řešení stížností na rušení, měření pokrytí signály radiokomunikačních sítí, otázkám EMC a v těchto oblastech i technickou podporou ostatních oddělení ČTÚ.

Ing. Karel Zýka   |   Český rozhlasIng. Karel Zýka width=

Narozen 18. května 1967, V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze. Celý svůj profesní život pracuje v médiích. Pět let byl technickým ředitelem Rádia Alfa, prvního soukromého celoplošného rádia v České republice, kde zaváděl řadu nových, v té době unikátních, technologií. 

V letech 2000 až 2006 pracoval v Českém rozhlase jako ředitel Úseku komunikace. Následně obě zkušenosti využil v Televizi Prima, kde šest let řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod všech televizí na digitální terestrické vysílání koordinovala. 1. září 2014 se stal ředitelem Odboru techniky Českého rozhlasu. V současnosti též vede projekt digitalizace vysílání Českého rozhlasu. Mezi jeho koníčky patří zejména hudba, turistika, média a také renovace starých syntezátorů. 
karel.zyka@rozhlas.cz  |  tel.: (+420) 221 553 250